AF miljøbase Vats.
AF miljøbase Vats.

AF Gruppen og Aker Solutions danner resirkulerings-selskap

I dag har AF Gruppen og Aker Solutions signert en Intensjonsavtale for å slå sammen de to selskapenes eksisterende offshore decom-operasjoner til et 50/50-eid selskap.

Publisert

Målet er å skape en ledende global aktør for miljøvennlig resirkulering av offshoreinstallasjoner.

Ved å etablere en rendyrket, fokusert aktør som kan gjenvinne globale offshoreinstallasjoner, vil partene «gi et betydelig bidrag til en bærekraftig, grønn omstilling av offshoresektoren».

- Vår ambisjon er å etablere en unik resirkuleringsaktør, som er posisjonert for å tilby en total dekommisjoneringsløsning for det globale resirkuleringsmarkedet til havs. De to partene har komplementære styrker og egenskaper, med potensial til å bygge et ledende globalt selskap. Sammen skal vi levere på de grønne, sirkulære ambisjonene som er skissert i FNs bærekraftsmål, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

- Ved å kombinere Aker Solutions' offshore-, ingeniør- og prosjektgjennomføringskompetanse med AF Gruppens dekommisjonerings- og anleggskompetanse, tar vi sikte på å øke kundenytten gjennom hele avviklingsprosessen og maksimere det totale resirkuleringspotensialet. Selskapet vil være unikt posisjonert for å tilby integrerte ende-til-ende-tjenester fra brønnplugging og forsegling til planlegging, fjerning, demontering og resirkulering på egen miljøbase. Bærekraft og sirkulærøkonomi vil være sentrale satsingsområder for det nye selskapet, og vi ser økt aktivitet i markedet for dekommisjonering og resirkulering fremover, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions.

Et veikart til sirkularitet

Resirkulering av stål fra nedlagte oljeplattformer er et betydelig bidrag til å redusere klimagassutslippene sammenlignet med ordinær stålproduksjon. FNs bærekraftmål nummer 12 omhandler å sikre ansvarlig forbruk og produksjon.

I målet understrekes behovet for akutte tiltak for å redusere vår avhengighet av råvarer, øke resirkuleringstakten og finne tilnærminger for "sirkulær økonomi" med mål om å redusere miljøtrykk og innvirkning. Disse målene vil bli søkt oppfylt ved å betrakte gamle strukturer som materialbanker av dynamiske og verdifulle ressurser, snarere enn statiske og endelige objekter.

Skal løse en betydelig samfunnsutfordring

Forretningsideen bygger på å løse en betydelig samfunnsutfordring gjennom å fjerne og gjenvinne utrangerte oljeplattformer. Enheten har som mål å gjenvinne mest mulig av materialene i de utrangerte offshoreinstallasjonene.

AF Offshore Decom har de siste årene oppnådd en kildesorteringsgrad på 94 % av konstruksjonene for gjenvinning, hvor metall er hovedkomponenten. Gjenbruk av stål har 70 % mindre utslipp av CO₂ enn malmbasert produksjon, som tilsvarer en utslippsreduksjon på 1 kg CO₂ per kilo gjenvunnet stål. I 2020 har AF Offshore Decom revet og tilrettelagt for gjenvinning av 22.000 tonn stål, med tilsvarende reduksjon av alternative CO₂-utslipp på 22.000 tonn.

Global rekkevidde basert på norsk kompetanse

Avvikling av offshoremarkedet har et stort uutnyttet potensial globalt, med ca. 10.000 operative driftsplattformer. Nordsjøen har alene et betydelig potensial med en forventning om at mer enn 900.000 tonn toppdekk skal fjernes i perioden 2020 til 2029. Dette gjelder britisk, norsk, dansk og nederlandsk sektor.

Basert på dagens årlige dekommisjoneringstakt av plattformer innebærer det at det vil ta operatørene ca. 100 år å gjenvinne dagens elementer. Derfor er det nødvendig med en ytterligere opptrapping av tempoet, noe som vil føre til økt etterspørsel etter denne typen tjenester.

Overlegen utførelseskraft og kompetanse

De to selskapene representerer komplementær ingeniør- og konstruksjonskompetanse på land og til sjøs. Sammen vil de to selskapene ha kompetanse og kapasitet til å drive kompliserte offshoreprosjekter, livssyklus- og verdikjedekompetanse og en bred, global portefølje av kunder og prosjekter.

Enheten vil ha en ordrereserve på cirka 2,5 milliarder kroner.

Transaksjonen forventes å være gjennomført i løpet av andre halvdel av 2021 og er betinget "due diligence" og godkjenning fra Konkurransemyndighetene.

Powered by Labrador CMS