De to motorveiprosjektene på rv 4 Hadeland er gode eksempler på ny og gammel tid for hvordan Statens vegvesen velger entreprenør. Mens etappe 1, Gran-Jaren, var nær ved å ende i retten, etter veiåpningen i 2017, var stemningen flere hakk bedre da motorveidelen av etappe 2 ble åpnet i november 2023. Prosjektleder Wolfgang Mysliwietz i Hæhre Entreprenører fikk blomster og gode ord av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen under åpningen av rv. 4 Roa-Gran i november. Veien ble bygget til avtalt pris og åpnet før tiden.

Antallet konflikter har stupt

Antall rettslige konflikter mellom Statens vegvesen og entreprenører er kraftig redusert de siste årene.

Publisert

Mens tallet på rettssaker mellom Vegvesenet og entreprenører vokste kraftig i perioden 2010-2019, er Vegvesenet kun stevnet for retten i to saker som gjelder utbyggingsprosjekt de siste to årene. Den ene av den handler om utleie av brakkerigg.

I en rapport fra 2020 kritiserte Riksrevisjonen Vegvesenet for et høyt antall rettslige konflikter med entreprenører i veiutbyggingsprosjekter. Kontrollorganet til Stortinget hadde sett på konflikter mellom Vegvesenet og entreprenører fra 2010–2019. Fra 2013 til 2018 økte antall konflikter fra fire til tolv.

Dårlig kontraktstrategi

Riksrevisjonen forklarte det høye konfliktnivået med svakheter i kontraktstrategien til Statens vegvesen, og oppfølging av kontraktene. 

I rapporten var Riksrevisjonen bekymret for at alle konfliktene kunne gjøre det mindre attraktivt for entreprenører å ta offentlige utbyggingsoppdrag, og slik svekke konkurransen. Det igjen kunne føre til dyrere veiprosjekter.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik er veldig godt fornøyd med at Vegvesenet har lyktes med å redusere antall konflikter.

– Vi mener det er en klar sammenheng mellom færre konflikter og måten vi gjennomfører konkurranser med forhandlinger når vi velger entreprenør, sier Davik.

Vegvesenet prøvde ut nye måter å velge entreprenør, før rapporten til Riksrevisjonen fra 2020. Vegvesenet så på flere kriterier enn pris, med gode resultat.

Krevende arbeid

Fra Utbyggingsdivisjonen ble etablert 1. januar 2020, har Vegvesenet gått bort fra prinsippet om lavest pris alene, til også å legge vekt på kvalitet, klima og miljø når de velger entreprenører i utbyggingsprosjekt. I tillegg forhandler Vegvesenet med flere utvalgte entreprenører, før de velger hvem som skal få bygge den nye veien.

Konkurranseformen er krevende for både entreprenør og byggherre, men gir gode resultater. Statens vegvesen Drift og vedlikehold prøver også ut konkurranse med forhandlinger i noen kontrakter.

Fra tolv til to konflikter

1. januar 2020 ble Vegvesenet omorganisert fra fem regioner til seks landsdekkende divisjoner. I løpet av det første året, var Statens vegvesen, Utbygging del av ti nye rettslige konflikter med norske og utenlandske entreprenører i utbyggingsprosjekt. Året etter sank antall konflikter til sju.

I 2022 hadde Utbyggingsdivisjonen ingen nye konflikter. Så langt i 2023 møter Utbyggingsdivisjonen to entreprenører i retten i nye saker.

Ekstern bistand

Vegvesenet har også gode erfaringer med ekstern konfliktløsning. Her får Vegvesenet og andre byggherrer bistand fra jurister og ingeniører med lang prosjekterfaring til å løse og forebygge konflikter. 

I tillegg til dette har Vegvesenet også utviklet samhandlingsformer før og under byggeperioden.

– Det hjelper å bli kjent før en skal bygge vei sammen, sier Davik.

Powered by Labrador CMS