- Det som er viktig nå, er at forslagene blir fulgt opp og satt ut i livet, ikke minst når det gjelder sikringsarbeid, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

- Behov for en klargjøring av ansvar og oppgave-fordeling

KS ønsker forslagene i Gjerdrumutvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred i Norge velkommen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Vår foreløpige gjennomgang av rapporten viser at det er stor grad av samsvar mellom utvalgets vurderinger og hva KS ser som de store utfordringene ved fare for naturskade. Det er absolutt behov for en klargjøring av ansvar og oppgavefordeling.

Det sier styreleder i KS (norske kommuners og fylkeskommuners interesseorganisasjon), Gunn Marit Helgesen, etter fremleggelsen av Gjerdrumutvalgets rapport om forebygging av kvikkleireskred.

- Utvalget er tydelig på at Staten i større omfang må bistå for å sikre eksisterende bebyggelse mot naturfare. Utvalget anbefaler blant annet å øke NVEs bevilgning til sikring mot naturfare fra 0,3 mill. til 1,5 mrd. kroner årlig. Dette er en nødvendig opptrapping av statlig bidrag for å hindre unødvendig høye kostnader for samfunnet og slik unngå konsekvenser for innbyggernes sikkerhet. Selv med økt statlig satsing, klarere fordeling av ansvar og økt veiledning, må kommunene likevel være forberedt på at håndtering av risiko og skader fortsatt blir krevende, sier Helgesen.

- Kompetanseheving gjennom veiledning

KS mener forslaget om en ny lov for sikring mot naturskade kan være et godt tiltak. En slik lov skal blant annet kunne tydeliggjøre ansvar og plikter for grunneier, kommunen og staten når det gjelder for eksempel varsling og utbedring.

- Det gjenstår å se hvordan en lov kan utformes slik at belastningen på den enkelte instans synes rimelig – også i økonomisk forstand, skriver KS i en nyhetsmelding om rapporten.

Et viktig moment som utheves i rapporten, er mangelen på riktig og tilstrekkelig kompetanse i både offentlige og private virksomheter som skal sikre trygghet for innbyggerne. KS tror det vil ta tid å bygge opp nødvendig kunnskap og kontroll.

- Vi kan ikke forvente at kommunene selv etablerer egne fagmiljøer på et så vidt spesialisert felt. Kompetanseheving i kommunene gjennom veiledning fra statsforvalteren, NVE, eller andre kan være veien å gå. Vi vil også trenge nye metoder og verktøy for overvåking og kartlegging, ser Helgesen.

- Viktig at forslagene blir fulgt opp

- Alt i alt er det god grunn til å se positivt på utredningen. Det som er viktig nå, er at forslagene blir fulgt opp og satt ut i livet, ikke minst når det gjelder sikringsarbeid. Så bør fortsatt prinsippet gjelde at de som får ansvar er, eller blir gjort, i stand til å ivareta dette ansvaret, avslutter Gunn Marit Helgesen.

Powered by Labrador CMS