TUNNELBYGGING: Her har tunnelboremaskinene akkurat boret seg ut av fjellet i retning Ski, under byggingen av Blixtunnelen på Follobanen. AGJV var totalentreprenør på tunnelprosjektet. Det oppsto store tekniske problemer de første ukene skulle vært i drift.

– Betydelig forbedringspotensial for Bane Nors arbeider med store prosjekter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har mottatt rapport om hvorfor det gikk så galt med Follobanen-åpningen.

– Det var svært uheldig at Follobanen ble stengt like etter åpning i fjor. Den eksterne gjennomgangen vi har mottatt, viser at det er et betydelig forbedringspotensial for hvordan Bane Nor arbeider med store prosjekter. Vi er allerede i gang med tiltak som skal redusere risikoen for tilsvarende hendelser i andre prosjekter. Denne evalueringen inneholder mange læringspunkter som styret i Bane Nor må ta tak i og følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsministeren varslet 3. januar i år en ekstern gjennomgang av driftsstansen på Follobanen. Gjennomgangen skulle omfatte forløpet forut for stengingen like etter åpning i desember 2022 og vurdering av tiltak for å unngå at noe slikt kan skje igjen. Implement Consulting Group (ICG) fikk tildelt oppdraget i april i år. Rapporten etter denne gjennomgangen ble overlevert til Nygård litt før klokken 10, mandag 26. juni.

 

Årsaker til stenging

ICG skisserer flere grunner til at tunnelen på Follobanen ble stengt. 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Disse er også identifisert i andre rapporter, og omfatter blant annet mangelfull tetting av tunnel, valg av tilbakefyllingsmasse som førte til drypp av alkalisk vann, kortslutninger, og feil i utførelse av kabelskjøter og endeavslutninger som medførte varmgang.

Mange læringspunkter som skal følges opp

Den eksterne rapporten har identifisert et betydelig forbedringspotensial for hvordan Bane Nor arbeider med store prosjekter. Dette gjelder blant annet bestillerkompetanse, risikostyring og tidligere involvering av styret og ledelsen ved komplekse utfordringer.

I tråd med mandatet for evalueringen inneholder rapporten en rekke anbefalinger som samferdselsdepartementet nå skal gå grundig gjennom. 

Samferdselsdepartementet er allerede i gang med tiltak

Både før og etter at samferdselsministeren varslet den eksterne gjennomgangen, har departementet tatt tak i flere utfordringer som omtales i rapporten.

– Departementet har over lengre tid hatt dialog med styret i Bane Nor om aktuelle planer og tiltak for å bedre virksomhetsstyringen i foretaket, samt Bane Nors prosjekthåndtering og leveranser. Styret og ledelsen i Bane Nor har iverksatt tiltak, og er nå i sluttfasen med å ansette ny konsernsjef, konserndirektør for virksomhetsstyring og konserndirektør for utbygging, sier samferdselsministeren.

Sammen med Jernbanedirektoratet arbeider Samferdselsdepartementet også med å etablere et helhetlig risikostyringssystem i sektoren.

I forbindelse med gjennomgangen av jernbanesektoren er departementet også i gang med å tydeliggjøre rapporterings- og oppfølgingssystemet i «styringstriangelet» Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane Nor knyttet til bevilgningene til jernbanen.

Videre fremdrift

– Jeg har kalt inn styret i Bane Nor til et møte senere i dag om hvordan de skal følge opp funn og anbefalinger i evalueringen på en best mulig måte, sier samferdselsministeren.

Fra før har Bane Nor utarbeidet en intern rapport om driftsstansen på Follobanen. Styret i Bane Nor har bestilt en egen uavhengig rapport om Follobanen. Disse to vil også bli benyttet i det videre arbeidet.

Les rapporten her.

Powered by Labrador CMS