Vegvesenet anbefaler å prioritere byggingen av E6 Megården - Mørsvikbotn i Sørfold i Nordland. Den nye veien på 45 kilometer skal erstatte elleve tunneler som ikke oppfyller EU-krav.
Vegvesenet anbefaler å prioritere byggingen av E6 Megården - Mørsvikbotn i Sørfold i Nordland. Den nye veien på 45 kilometer skal erstatte elleve tunneler som ikke oppfyller EU-krav.

Disse veiprosjektene vil Vegvesenet prioritere

Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget om rekkefølge ble tirsdag oversendt til Samferdselsdepartementet.

På topp i årets prioriteringsliste er fire prosjekter som vurderes som helt klare for oppstart:

  • E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner
  • E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder
  • E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder
  • E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder

- Dette er prosjekter som er klar til politisk behandling, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Ca. 150 milliarder kroner

For første gang har Statens vegvesen laget en anbefalt rekkefølge for de store prosjektene. Dette er et svar på oppdrag fra departementet.

Prosjektene er vurdert ut fra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig faktor, sammen med nasjonale beredskapshensyn.

Prioriteringslisten inneholder 20 veiprosjekter over hele landet til en estimert kostnad på ca. 150 milliarder kroner.

Verdier fraktes på vei

Veidirektøren legger vekt på at 90 prosent av transportarbeidet og 97 prosent av vareverdien fraktes på vei.

Veinettet representerer store verdier for samfunnet og er en viktig forutsetning for økt produktivitet i landet. Standarden på veiene er variable, og det er utfordringer med fremkommelighet og trafikksikkerhet flere steder.

- Vi utbedrer der vi kan, men noen ganger er det nødvendig å bygge nytt. Derfor har vi mange store og små prosjekter over hele landet som kan bidra til økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk, sier Hovland.

I tråd med porteføljeprioriteringer vil Vegvesenet en gang i året vurdere riksveiprosjekter over en milliard kroner i NTP før eventuell oversendelse til politisk behandling.

- I en prioriteringsplan kan det være prosjekter som skifter plass dersom nytteverdien øker og kostnadene går ned, sier veidirektøren.

Politiske prioriteringer og krig i Europa

Det er signaler om at veibudsjettene ikke vil øke som tidligere forutsatt. Det er politikerne som beslutter når et veiprosjekt kan starte opp. Det er derfor viktig for Statens vegvesen å jobbe godt med prosjektene for å få så mye vei for pengene som mulig.

Samtidig har krigen i Europa forsterket en utvikling de siste årene med dyrere råvarer. Dette har rammet anleggsbransjen.

- Vegvesenet ønsker å samarbeide med bygg- og anleggsbransjen for å finne et fornuftig kostnadsnivå gjennom en krevende periode. Det er viktig for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland

Drift og mindre prosjekter

I tillegg til de prosjektene som nå er prioritert, har også Vegvesenet en liste over veiprosjekter mellom 200 millioner og en milliard kroner.

Statens vegvesen har vurdert hele prosjektporteføljen av store og mindre prosjekter i sammenheng over lange strekninger. I sum gir dette god effekt for framkommelighet og trafikksikkerhet.

Samtidig prioriterer Vegvesenet fortsatt høyt å ta best mulig vare på riksveiene gjennom flere mindre utbedringstiltak.

- Må prioritere hardere

Såkalt porteføljestyring ble foreslått i Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP), og siden fulgt opp av regjeringen. Virksomhetene skal foreslå omfang og rekkefølge for prosjektene som ligger i NTP.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier det blir høyere terskel for å bygge firefelts motorvei og hardere prioritering blant veiprosjekter fremover. Bilde fra Arctic Entrepreneur 2022 på Gardermoen i april, der samferdselsminister forberedte bransjen på at det blir strammere tider fremover.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier det blir høyere terskel for å bygge firefelts motorvei og hardere prioritering blant veiprosjekter fremover. Bilde fra Arctic Entrepreneur 2022 på Gardermoen i april, der samferdselsminister forberedte bransjen på at det blir strammere tider fremover.

Dette er en viktig mekanisme der alle prosjekter blir vurdert ut fra samme kriterier, og der endringer i prosjektene kan bety at rekkefølgen forandrer seg. Virksomhetene skal komme med en oppdatert porteføljeprioritering hvert år. I år er første gang dette blir gjort, og Statens vegvesen er først ute

- Det er vi politikere som gjør de endelige valgene, men denne metoden vil gjøre det lettere for oss å velge å sette i gang de prosjektene som vil gi mest tilbake til samfunnet. Gode faglige råd er alltid viktig, men det er særlig viktig nå som vi ser at vi vil måtte prioritere hardere fremover, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård .

Vurdering av veinormalene – når skal det bygges firefelts motorvei?

I tillegg til oppdraget om porteføljeprioritering, har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen om en vurdering av om veinormalene bør justeres, og om dette vil påvirke prosjektene i porteføljen deres. Det får Samferdselsdepartementet svar på i juni. Stortinget har blant annet bedt departementet om å vurdere en høyere terskel for bygging av firefelts motorveier

- Når dette oppdraget er levert, vil jeg ha et godt grunnlag for å vurdere både størrelse på og rekkefølge av veiprosjektene. Det er brukt og skal brukes store summer på samferdselsinfrastruktur de neste årene, selv om vi ser at vi nok ikke får så stor vekst som NTP la opp til, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS