KRATER: I Vallnesbruddet er det tatt ut 8 millioner faste kubikk fjell. Nå ser NOAH, som har kjøpt Rekefjord Stone, på mulighetene for å fylle opp bruddet og etablere industri her. Det er lokalbefolkningen sterkt imot.

Innlegg: Svar til NOAHs planer om deponi i Sokndal i Rogaland

- Med uttrykket «forurenser skal betale» menes vel ikke «utenlandsk forurenser skal betale NOAH for å kvitte seg med eget ansvar på bekostning av Sokndal befolknings helse og miljø», skriver Signe Stene, i NEI til deponi i Sokndal, i dette innlegget.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Deponiplanene til NOAH har et så stort negativt helse- og miljøavtrykk for nåværende innbyggere og fremtidige generasjoner i Sokndal, at planene bes skrinlagt.

(Innlegget er et svar til saken om NOAHs planer om å bruke Rekefjord Stone-bruddet som deponi.)

Dersom planene blir realisert, er Sokndal i ferd med å senke terskelen for sikkerhet og folkehelse til Sokndals innbyggere og fremtidige generasjoner.

Det kan heller ikke være forenlig med kommunens ønske om å fremstå som et turistmål med Cittaslow stempel, samtidig å være belastet med tung avfallsindustri med et stort transportbehov på trailere, lastebiler og skip.

Videre er noen av våre bekymringer skissert opp.

Avfallsdeponiet i Sokndal vil true folkehelsa

Et gigantisk avfallsdeponi med tonnevis av miljøgifter som Noah planlegger i Sokndal skal ligge bare noen få hundre meter fra nærmeste bebyggelse. Kartskisser viser at tettbefolkede områder, viktige rekreasjonsfjorder, hytter, hotell og sårbare naturområder i Sokndal ligger 1 km eller mindre fra deponiet. Vi har ikke sett eksempler i nyere tid på at tilsvarende avfallsanlegg er akseptert så nær bebyggelsen.

En dom fra Europadomstolen fra 2004 og en planguide for avfall fra EU slår fast at man skal unngå å bygge avfallsanlegg ved tettsteder, skoleområder og vernede steder. Dette bør Sokndal kommune merke seg. Kommunen har et ansvar for å ivareta sikkerheten og folkehelsa til innbyggerne.

Forskning viser at jo nærmere man bor et deponi for farlig avfall, jo større er risikoen for helseskader. De negative helseeffektene er knyttet til at man utsettes for giftstoffer over tid. Det hjelper lite om konsentrasjonen av en gift er lav dersom man utsettes for den over lang tid.

Hvordan vil NOAH dokumentere at det ikke er helseskadelig å bo nær opptil 3 deponi? Her er det også svært viktig å inkludere helsemessige effekter knyttet til psykiske forhold av å ha en slik virksomhet tett på et kommunesenter, og ulike negative ringvirkninger dette vil innebære.

Hva er ordinært avfall?

NOAH har presisert utallige ganger at det ikke skal mottas farlig avfall i deponiet i Rekefjord. En kan spørre seg hvorfor NOAH ikke har fortalt innbyggerne at ordinært avfall som de vil dumpe kan inneholde akkurat de samme tungmetallene og miljøgiftene som farlig avfall, bare i mindre konsentrasjon?

I tillegg kan det deponeres såkalt «stabilt-ikke reaktivt farlig avfall» i deponier for ordinært avfall dersom man får tillatelse. For å illustrere mengder, så er tillatte grenseverdier i et ordinært avfallsdeponi for eksempelvis kvikksølv, uran, bly og kadmium i Vallnes-bruddet:

  • 1580 tonn uran
  • 19.980 tonn kvikksølv
  • 49.980 tonn bly
  • 19.980 tonn kadmium

Dette er basert på 20 års drift med 1 mill. tonn/år, basert på gjeldende grenseverdier for ordinært avfall fra Miljødirektoratet: kadmium, arsen og kvikksølv 999mg/kg, bly 2499mg/kg.

Radioaktivt uran, er tillat med grenseverdier opp til 79mg/kg fra eksempelvis alunskifer.

Støvflukt fra deponi

I et deponi med ordinært avfall vil det være mange kilder til dannelse av støv. Under lossing fra skip vil det være støvflukt. Den videre håndteringen i deponiet vil lage støvskyer. Overflaten i deponiet under oppbygging vil ikke være dekket av vann eller av ufarlig materiale.

Støvflukt vil skje daglig. I perioder kan håndtering av avfallet generere betydelig støvflukt, avhengig av type masser og værforhold. Støvet som transporteres med vinden er nano og mikropartikler. Disse kan inneholde tungmetaller, PCB og PAHer.

Nedslagsfelt for partikler vil være Rekefjord, Sogndalstrand og helt opp til Hauge. Dette er skremmende når vi ser hvor dårlig støvflukt er prioritert hos Rekefjord Stone i dag. Dette er en helsetrussel ingen snakker om.

Avgasser fra deponi

Fakta er at åpne deponi for ordinært avfall gir avgasser av miljøgifter til luft som kan spre seg over store avstander.

Viser til luftmålinger gjort på Langøya som viser at det er utslipp til luft av miljøgifter fra deponi for ordinært avfall. Det finnes dokumentasjon på dette.

Lukt

Kompostbinge-effekten får man når forskjellige typer organisk avfall blandes og lagres over tid, eksempelvis muddermasser. Temperaturen i massene øker og uønsket ubehagelig lukt spres med vinden.

Med riktig vindretning, vil både Rekefjord og nærliggende Sogndalstrand bli plaget av kvalmende kompostlukt. Det er bekreftet at det er luktproblemer i forhold til Langøya. Det har vært klager fra naboøya (Bjørkøya, der det er fastboende) på lukt nattetid. Cheminova-fosfat (såkalt ordinært avfall) som kommer fra en sprøytemiddelprodusent i Danmark. Dette avfallet lukter visstnok forferdelig.

Det var også problemer med lukt mens NOAH tok imot Gulen-avfall.

Utslipp til sjø

Sokndals kyststripe vil få kontrollerte, og mest sannsynlig også ukontrollerte utslipp til sjø dersom et deponi blir etablert. Rekefjord er en liten fjord, og er sammen med Jøssingfjord de eneste områdene i Sokndal kommune med mulighet for fiske og rekreasjon hvor en er skjermet fra havet utenfor.

Begge disse fjordarmene blir brukt av lokalbefolkningen både til fiske og krabbe/hummer fiske. Vi vil ikke ta risikoen på at maten vi fisker i havet utenfor Sokndal kan bli uspiselig på grunn av for høye nivåer av tungmetaller og andre miljøgifter. Vi vil heller ikke ha forurensing i havområdene utenfor kysten av Sokndal.

I høring av forslag til planprogram fra Norges Fiskarlag i 2016 (18) står det; Det foregår et aktivt fiskeri svært nær planområdet. Ikke minst foregår det et viktig rekefiske rett vest og sørvest av det planlagte deponiet. I Fiskeridirektoratets kartdatabase er det også registrert fiskeplasser for sild i selve Rekefjord og ved utløpet av Nordfjord, 8-900 m sørvest av planområdet. Det er også kartlagt viktige fiskeområder for torsk og lange 5-600 meter sør av planområdet. Vi vil også vise til rapporten fra det internasjonale havpanelet som ble lagt fram i desember 2020, der vår egen statsminister Erna Solberg er leder. Her kommer det fram at tilstanden i havet er verre enn først antatt.

I 2016 ble NOAH Langøya politianmeldt av Norges Miljøvernforbund for drift i strid med gjeldende tillatelse (15). Etter en omfattende befaring/inspeksjon ved deponiet på Langøya, mente Norges Miljøvernforbund at drift var i klar utakt med utslippstillatelse, (som sier at anlegget skal fjerne uønskede stoffer fra kretsløpet og ikke ha utslipp (til luft og vann) og praksis for tilsvarende anlegg.

Miljødirektoratet tok bekymringen til etterretning, men endret ikke tillatelsen.

Vi er bekymret for miljøet i havet og de negative konsekvenser som utslipp fra et deponi med miljøgifter kan medføre.

Lokasjon og egnethet

I 2016 var daværende aksjonsgruppe, i kontakt med geologer som stiller seg meget skeptisk til de studier som ble foretatt i bruddet i Rekefjord. Vi har ikke kompetansen til å kunne mene noe om det. Men vi vet at det er mye sprekker og at det lekker sjøvann inn i bruddet i en størrelsesorden på 14.4m3/døgn – omtalt i Multiconsults rapport. Vi vet også at deler av bruddkanten ut mot sjøen på et tidspunkt manglet.

Dette området ble dekket til med løsmasser, og mye kan tyde på at bruddet har mange svakheter og risikoer slik det framstår i dag.

Vi er IKKE villige til å «teste» dette, og anbefaler NOAH å skrinlegge sine planer om deponi i Rekefjord.

Bruddene er ikke tenkt som deponier ved oppstart av pukkverk. Bruddene har vært utsatt for tøff sprengning med det formål å ta ut råstoffer, altså ikke til deponering og oppbevaring av avfall i all fremtid.

Løgevik og Hellevik

De to eneste friluftsområdene i kommunen med strand badeplass i sjø; Løgevik og Hellevik blir direkte berørt.

Vi frykter at områdene i fremtiden blir ubrukelige pga. forurensing. Løgevik er «nærmeste nabo» til Vallneset. Vi vil ikke ofre disse naturperlene våre.

Import av avfall

Det planlegges for import av store mengder med avfall fra Europa til Sokndal. Det kan nevnes at Langøya har erfart en økning i import av avfall i de årene som Gjelsten har vært eier av Langøya. Vi forstår at et privat selskap som NOAH ønsker å maksimere profitten, men vi mener at eksisterende praksis setter menneskers helse og miljøet i fare. Med uttrykket «forurenser skal betale» så menes det vel ikke «utenlandsk forurenser skal betale NOAH for å kvitte seg med eget ansvar på bekostning av Sokndal befolknings helse og miljø»?

Vi kan ikke skjønne at det er et nasjonalt ansvar å skulle tillate avfallsselskapet NOAH å importere store partier til dels svært forurenset masse og industriavfall fra land utenfor Norden. Det er i alle fall ikke befolkningens eller naturens ansvar - å måtte betale prisen for avfall generert av andre land og importert av NOAH for å maksimere profitten.

Baselkonvensjonen sier at grensekryssende transport av farlig avfall skal minimeres, at hvert land i størst mulig grad skal ha tilstrekkelig behandlingskapasitet og at avfall skal behandles nær opphavssted.

Vi ønsker ikke at Sokndal kommune skal bli dumpingplass for Europas avfall. Vi har ingen plikt til å motta importert avfall. Vi ønsker ikke at kommunen skal bli forbundet med næringsaktivitet som er i strid med baselkonvensjonens grunnprinsipper. Det kan på sikt skade folkehelsen, naturen og omdømme som igjen kan føre til tap av arbeidsplasser og økt fraflytting.

Sokndal må tas ut av betraktning som lokalitet for et deponi som skal motta 1 million tonn avfall med miljøgifter i året. NOAH vil stikke av med enorme inntekter fra deponiet, mens vi som bor her blir sittende igjen med forurensingen.

NB: Jeg vil presisere at vi ikke bare er en gruppe som ikke er enig i disse planene. 225 beboere og oppsittere i Rekefjord og omkringliggende områder har skrevet under på at de er imot deponiplanene i Rekefjord-Sokndal. I tillegg har vi samlet inn i overkant av 1250 underskrifter og vi har styrevedtak fra 4 Velforeninger i bygda som alle sier NEI til deponi i Rekefjord og Sokndal. Politiske partier som AP, V og Høyre har offentlig uttalt at de vil stemme NEI til NOAHs deponiplaner. Vi tolker det slik at motstanden er massiv.

Signe Stene
NEI til deponi i Sokndal

Powered by Labrador CMS