Strandområdet langs Verkevika skal få et løft og fremstå som ett attraktivt sted ved at det skal anlegges et amfi som åpner for opphold og tilknytning til vannet.

Konkurrerte ut Isachsen Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør

Til høsten starter arbeidet med å oppruste strekningen E16 Verkevika–Toso i Jevnaker, og nå er det klart at Dokka Entreprenør AS skal utføre jobben.

Publisert

I sterk konkurranse med Anlegg Øst Entreprenør AS og Isachsen Anlegg AS, var det til slutt Dokka Entreprenør AS som leverte det beste kontraktstilbudet og vant anbudskonkurransen med en tilbudspris på 87.052.580.58 kroner.

Bakgrunn for kontrakten

Som en del av prosjektet E16 Eggemoen–Olum, skal opprinnelig E16 gjennom Jevnaker opprustes før den nedklassifiseres til fylkesvei etter at ny E16 er bygget forbi Jevnaker.

Opprustingen skal gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende, hvor trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter fremfor kjørende skal prioriteres.

Dette skal gjøres

Fartsgrense skal senkes fra 50km/t til 40km/t på de sentrumsnære delene av strekningen. Det skal bygges nye fortau flere steder, samt at eksisterende fortau skal rustes opp med ny kantstein og asfalt. 

De fleste gangfeltene skal gjøres opphøyde, og det skal etableres kantstopp for buss. Strandområdet langs Verkevika skal få et løft og fremstå som ett attraktivt sted ved at det skal anlegges et amfi som åpner for opphold og tilknytning til vannet. 

Eksisterende bruer ved Hermannstjernet og Moselva opprettholdes som de er i dag, men det skal gjøres arbeid med kantstein og slitedekke over disse bruene. Det skal også bygges ca. 200 m ny frostfri fylkesvei, og fv. 241 skal kobles til Glassverkveien med et nytt kryss slik at fylkesveien blir vikepliktsregulert. 

For å håndtere overvannsmengdene fra fv. 241 skal det bores ny overvannsledning under jernbanesporet. Det skal også bores kryssing for spillvann og kommunalt overvann, samt elektrokryssing, under jernbanen.

Kontraktsignering i slutten av august

Dette er en utførelsesentreprise, og kontrakten er en enhetspriskontrakt. Det er en karensperiode (klagefrist) på 10 dager etter kontraktstildeling, i henhold til gjeldende lover og regler for offentlig anskaffelse. Kommer det ikke inn noen klager før klagefristen går ut, blir det etter planen kontraktsignering i slutten august.

Anleggsstart til høsten

Samhandlingsmøtet med entreprenør er planlagt gjennomført 30.–31. august, og forventet anleggsstart er i midten av september.

Powered by Labrador CMS