- Lovløse tilstander i norske skoger

- Det er nærmest lovløse tilstander i norske skoger. Gamle og unike skoger hogges i filler, stikk i strid med skogloven og miljøsertifiseringen PEFC, skriver Naturvernforbundet i en melding i dag.

Publisert

NRK har i dag publisert en sak om brudd på skogbruksloven. Mediet har gått gjennom tallmateriale fra politiet fra 2005 til i dag som viser at det ikke er noen dommer for brudd på denne.

NRK ba politiet om en oversikt over alle saker de har registrert på skogbruksloven (Lovdata) fra 2005.

Listen de fikk, inneholder 48 saker fra hele dette tidsrommet:

  • Det er i gjennomsnitt nær tre anmeldelser i året.
  • De fleste saker henlegges.
  • Fem bøter på til sammen 82.000 kroner er skrevet ut.
  • Alle gjelder ulovligheter knyttet til skogsbil- eller landbruksvei.
  • Det er ingen domfellelser etter hogst.

- Myndighetene har abdisert og overlatt skogen til skognæringen. Resultatet er at åpenbare lovbrudd skjer uten at noen griper inn. De siste gamle naturskogene er i ferd med å bli hogd ned, uten at loven beskytter dem, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Riksadvokaten

Naturvernforbundet har sendt en klage på den lave prioriteringen hos politiet av skogsaker til Riksadvokaten.

Nå har Riksadvokaten bedt om at flere saker skal gjennomgås på nytt.

Riksadvokaten minner i svarbrevet om at miljøkriminalitet skal prioriteres:

- Det vises til at alvorlig miljøkriminalitet som rammer natur og kan skade naturmangfoldet, naturressurser, naturens evne til produksjon og selvfornyelse, er blant riksadvokatens sentralt prioriterte sakstyper ...

Næringen

Direktøren for skogbruk og miljø i Norges Skogeierforbund, Hans Asbjørn Kårstad Sørlie, viser i et tilsvar på NRK.no til at Stortinget var tydelige på at prinsippet om frihet under ansvar skulle videreføres med ny skogbrukslov i 2005.

- Vi mener 20 år med systematisk miljøarbeid gjennom skogbrukets miljøsertifisering har bidratt til å minimere antall brudd på lovverket som er av en slik art at det vil være aktuelt å straffeforfølge. Det er imidlertid viktig å presisere at med mer enn 14.000 skogsdrifter i året, vil det naturlig nok også være tilfeller hvor det både er brudd på PEFC Skogstandard og lovverket. Næringen jobber derfor systematisk med å rette opp feil og forbedre rutinene ytterligere, sier han til NRK.

Les om Norsk PEFC Skogstandard på denne siden; pefc.no.

Powered by Labrador CMS