ÅPNET i JUNI: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet foresto den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, kort kalt Vannsenteret. T.v prosjektleder for kurs og opplæring Ove Emil Aker i Vannsenteret.

Norges nye "vannskole" åpnet

NASJONALT SENTER FOR VANNINFRASTRUKTUR: Etterslepet på vedlikehold av VA-infrastrukturen i landet kombinert med et villere og våtere klima gjør behovet større enn det noen gang har vært.

Publisert

I juni åpnet Norges nye nasjonale senter for vanninfrastruktur. Vannsenteret skal bidra til å bygge kunnskap og teknologi innen vann og avløp, i møte med klimaendringer, vedlikeholdsetterslep og store investeringsbehov. 

I en pressemelding fra Nasjonalt senter for vanninfrastruktur advarer statssekretær Rønning-Arnesen mot å ta rent vann som en selvfølge.

– Målet er en tryggere vannforsyning og bedre avløpsrensing enn i dag. Økt fornyelse av ledningsnett og reduksjon av lekkasjer vil bli svært sentralt framover. Derfor er det nasjonale senteret for vanninfrastruktur akkurat det vi trenger, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Ikke ta det som en selvfølge

De fleste nordmenn forventer rent vann i springen og fungerende avløp. Rønning-Arnesen advarer mot å ta det som en selvfølge. 

 – De fleste som mottar vann fra vannverk får levert trygt vann i dag. Det kan fort endres. Etterslepet i vedlikehold av ledningsnett i de fleste kommuner er en felles utfordring. Vi tror Vannsenteret vil kunne bli en spydspiss i det viktige arbeidet kommunene står overfor, sa Ellen Rønning-Arnesen øyeblikket før hun åpnet kranen og åpnet for vannet i anlegget på Vannsenteret. 

VANNSENTERET: Daglig leder Sjur Tveite ønsket rundt 120 inviterte og VAnnfestivalen-deltakere til offisiell åpning av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

 Etterlengtet

Vannsenteret er et høyt etterlengtet møtested for opplæring, forskning og utvikling i vannbransjen. Byggetrinn 1 er nå fullført, 10 år etter at ideen om et slikt senter ble tatt opp til en bred diskusjon i bransjen. Hit kommer brukere i vannbransjen for å lære, opparbeide ny kunnskap, dele erfaringer og utvikle nye produkter og tjenester for distribusjon av vårt viktigste næringsmiddel: Vann. 

 I juni sto hun for den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, kalt Vannsenteret.

Store vanntap

Vannsenteret er en arena og et anlegg for alle i vannbransjen, og vil ha en sentral rolle i arbeidet med å oppfylle de nasjonale målene. 

 – Det er krevende tider. Kostnader øker og krav skjerpes. Kommunene sliter med til dels store vanntap og mye gammel infrastruktur. Nå har vi endelig Vannsenteret oppe og går i første fase. Det skal levere mye nytteverdi for vannbransjen, der kommunene er i spiss. 

 Det sa daglig leder Sjur Tveite i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur i sin åpningstale.

– Etterslepet på vedlikehold av VA-infrastrukturen i landet kombinert med et villere og våtere klima gjør behovet større enn det noen gang har vært. Derfor er Vannsenteret viktigere enn noen gang, sier Tveite.

To års byggetid

Åpningen av anlegget i Ås utenfor Oslo fant sted to år etter at spaden ble satt i jorda, og mer enn ti år etter ideen om Vannsenteret først ble tatt opp til seriøs diskusjon. 

LYTTET: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fikk etter åpningen en omvisning på Vannsenteret med daglig leder Sjur Tveite. Her på en demonstrasjon på lekkasjelyttefeltet.

 – En fantastisk dag! Dette er en stor dag for mange av ildsjelene i vannbransjen som har stått på for å virkeliggjøre Vannsenteret. Det har vært 16 år med hardt arbeid å få det til. Vannsenteret får en særlig viktig rolle i en bransje med stort behov for opplæring og utvikling i praktisk VA-teknikk, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. 

Teknologimiljø

Sist vinter la regjeringen fram en revidert plan med nasjonale mål for vann og helse. Strategien inneholder 25 konkrete nasjonale mål og tiltak for en trygg og helsemessig god vannforsyning et trygt og effektivt avløpsnett. Vannsenteret nevnes spesifikt som et hovedtiltak innen teknologiutvikling og utdanning i vannbransjen:

"Legge til rette for at Nasjonalt senter for vanninfrastruktur tilknyttet NMBU på Ås blir et attraktivt teknologimiljø for å møte utfordringene innen vann- og avløpsområdet."

Norske kommuner står overfor store investeringer i vann- og avløpsinfrastrukturen i årene framover. Investeringsbehovet er samlet beregnet til over 330 milliarder kroner fram til 2040.

PRAKTISK: Vannsenteret er et praktisk rettet opplærings- og treningssenter for vanninfrastruktur. Her demonstreres rørdeler i duktilt støpejern til f.v. rektor Siri Fjellheim på NMBU, fagdirektør Stig Atle Vange i Helse- og omsorgsdepartementet, ordfører Cecilie Dahl-Jørgensen Pind i Nordre Follo, ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen i Ås, statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet, underdirektør Kjetil Tveitan i Helse- og omsorgsdepartementet og daglig leder Sjur Tveite på Vannsenteret.

Litt av problemstillingen når det gjelder vann-infrastrukturen i Norge har vært at det ikke er tilknyttet ett departement, noe som også blir tydelig om man ser på Regjeringens nasjonale mål for vann og helse. Målene er utarbeidet av fire departementer: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Klima- og miljødepartementet (KLD), Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Aksjonærer og bidragsytere

Vannsenteret har blitt en realitet takket være et godt, gammeldags spleiselag mellom aktører på tvers av vannbransjen. Blant aksjonærene finner vi blant andre interesseorganisasjonen Norsk Vann, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Rørinspeksjon Norge, Maskinentreprenørenes Forbund MEF og Rådgivende ingeniørers forening RIF. 

 Selve senteret er bygget med viktige bidrag fra både kommuner og leverandører. Våren 2024 har Vannsenteret ved flere anledninger blitt benyttet til ulike typer kurs og undervisning for fagfolk i bransjen

REGJERINGENS STRATEGI:

NASJONALE MÅL FOR VANN OG HELSE
1
Ingen skal bli syke av drikkevannet
2
Drikkevann skal ikke ha mikrobiologiske avvik
3
Drikkevann skal ikke ha kjemiske og sensoriske avvik
4
Alle vannforekomster med uttak av drikkevann skal være beskyttet mot forurensning
5
Kommunal samfunnsplanlegging skal sikre innbyggerne trygt drikkevann og drikkevannshensyn skal ivaretas i arealplanleggingen
6
Kommunene skal ha helhetlige planer og tiltak som ser vann, avløp og arealbruk i sammenheng
7
Drikkevannsforsyninger skal ha vannbehandling som er tilpasset variasjoner i vannkvaliteten
8
Lekkasje av drikkevann skal reduseres
9
Distribusjonssystemet for drikkevann skal fornyes, ikke forfalle
10
Det skal ikke være uforutsette avbrudd i drikkevannsforsyningen
11
Kommunenes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser skal ivareta sikkerheten i drikkevannsforsyningen
12
Kommunens beredskapsplanverk skal sikre alternativ drikkevannsforsyning for alle, om nødvendig gjennom samarbeid
13
Befolkningen skal få informasjon om drikkevannet de får levert
14
Vannforekomster skal ha god kjemisk og økologisk tilstand
15
Ingen skal bli syke av å bade i bassenganlegg ute eller innendørs som følge av vannkvaliteten
16
Bedre tilgangen til offentlige toaletter
17
Ingen avløpsanlegg skal slippe ut urenset avløpsvann
18
Befolkningen i tettbebyggelser skal være tilknyttet offentlig avløpssystem
19
Større tettbebyggelser skal ha avløpsanlegg som minst oppfyller EUs krav til sekundærrensing
20
Kommunalt avløpsvann skal ha kjemisk og/eller biologisk rensing
21
Rensekapasiteten for avløp skal følge befolkningsveksten
22
Avløpsnettet skal fornyes, ikke forfalle
23
Utslipp fra overløp skal reduseres
24
Spillvann og overvann skal være adskilt
25
Laguner skal ikke brukes som behandlingsløsning for avløpsslam

Powered by Labrador CMS