Statens vegvesen går for alternativ 2 (grønn linje). Det vil si å legge E39 utenom tettstedet Vinjeøra i Trøndelag.

Statens vegvesen anbefaler ny E39 utenom Vinjeøra

I reguleringsplaner fra 2013 og 2015 går ny E39 tvers gjennom Vinjeøra i Trøndelag. Nå vil Vegvesenet legge den utenom tettstedet.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

En konsekvensutredning viser at ny veilinje utenfor Vinjeøra vil gi billigere vei, bedre fremkommelighet og redusert ulykkesrisiko.

I reguleringsplaner fra 2013 og 2015 går ny E39 tvers gjennom Vinjeøra. Våren 2021 reiste Statens vegvesen spørsmålet om ny E39 heller burde legges utenom tettstedet.

For å få svaret på dette satte Statens vegvesen i gang et utredningsarbeid, og besluttet å starte et planarbeid etter plan- og bygningsloven.

- Det var viktig for oss å få svar på om en helt ny veilinje ville gi flere fordeler for fremkommeligheten, trafikksikkerheten, lokalsamfunnet og kostnadene, sier prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen.

Plan med konsekvensutredning (KU) ble valgt for å kartlegge de negative og positive konsekvensene ved å bygge etter de to alternativene.

  • Alternativ 1: Vedtatt linje gjennom Vinjeøra
  • Alternativ 2: Helt ny veilinje utenom Vinjeøra

Statens vegvesen kunngjorde oppstart av et reguleringsarbeid mellom Stormyra og Barhals i mai 2021. Nå foreligger resultatet av KU-arbeidet.

- Kan ikke ta valget på bakgrunn av ikke-prissatte konsekvenser

Konsekvensutredningen så på både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser av veibyggingen. Ikke-prissatte konsekvenser er en samling av ulike fagtemaer som landskap, friluftsliv og bygdeliv, naturmangfold, naturressurser og kulturarv. I denne konsekvensutredningen viser det seg at det er vanskelig å skille mellom de to alternative veilinjene basert på ikke-prissatte konsekvenser.

De ulike fagtemaene slår ulikt ut for de to alternativene. Men samlet sett så kommer alternativene noenlunde likt ut.

- Vi har brukt en helt nøytral tilnærming til de ulike fagtemaene som fagfolkene har utredet. Alternativene kan ikke skilles godt nok fra hverandre, og vi kan ikke foreta valget av veilinje basert på de ikke-prissatte konsekvensene, sier Innerdal.

Veilinje utenom Vinjeøra har lavere ulykkesrisiko og bedre fremkommelighet

Heller ikke for de prissatte konsekvensene er forskjellene særlig store. Prissatte konsekvenser er for eksempel trafikant- og transportbrukernytte, ulykkeskostnader og støy.

Selv om forskjellene ikke er store, er det visse ulikheter mellom alternativene. Etter en samlet vurdering velger Statens vegvesen å anbefale alternativ 2 forbi Vinjeøra. Med denne begrunnelsen:

  • Meterprisen er billigere fordi man får bygget mer vei oppover mot Søo bru for samme beløpet.
  • Økt fremkommelighet på grunn av flatere vei med 5 km med 90-sone. Alternativ 1 har en maks. stigning på litt over 6 %. Dette gjør at tyngre kjøretøy ikke klarer fartsgrensen på 80 km/t. Alternativ 2 har en maks stigning kun på noe over 3%, som er gunstig for tunge kjøretøy. Tunge kjøretøy utgjør cirka 18% av trafikken på strekningen.
  • Ulykkeskostnadene kommer bedre ut. Alternativ 2 har færre kryss og avkjørsler med av- og påkjøringer enn alternativ 1, der man reduserer blandingen av lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Dette reduserer ulykkesrisikoen.

Statens vegvesens visjon om null drepte og hardt skadde i veitrafikken, og økt trafikantnytte og fremkommelighet veies tungt når alternativ 2 velges.

Dagens vei skal bli lokalvei

Ved å legge ny E39 utenfor Vinjeøra, skal dagens E39 mellom Stormyr kryss og Barhals fungere som lokalvei.

Den skal kobles til eksisterende vei både på Barhals og Stormyra, slik at lokaltrafikken fra Vinjeøra har muligheter til å kjøre inn på ny E39 både mot øst og vest på denne sløyfa. Ny E39 kobles til dagens E39 cirka 900 meter øst for dagens Stormyrkryss. Videre vil den gå cirka 2000 meter i dagens E39 frem til Søo bru i retning Hemnekjølen.

Sender over reguleringsplan til Heim kommune

Som følge av valget av den nye veilinjen, vil Statens vegvesen nå oversende reguleringsplanen E39 Stormyra-Barhals, alternativ 2, til Heim kommune.

Målet er at kommunen skal legge planen ut til offentlig ettersyn i løpet av februar/mars 2022, med vedtak i kommunestyremøtet i juni eller i september.

På grunn av planarbeidet, forventer Statens vegvesen forsinkelser i anleggsstarten, men noe av tidstapet skal tas igjen i anleggsperioden. Dette gjør at åpningen av veien fortsatt kan bli i løpet av sommeren 2025.

Powered by Labrador CMS