Etter en helhetsvurdering, tas den østlige veilinjen (Alt 1.) ut av det videre planarbeidet for ny E6 gjennom Sørfold i Nordland.
Etter en helhetsvurdering, tas den østlige veilinjen (Alt 1.) ut av det videre planarbeidet for ny E6 gjennom Sørfold i Nordland.

Vegvesenet dropper det østlige alternativet for ny E6 gjennom Sørfold

Gjennomføring av dette ble for usikkert.

Publisert

For å sikre rask utbygging og minimere fare for store forsinkelser, dropper Statens vegvesen den østlige veilinjen (Alt 1) for bygging av ny E6 i Sørfold kommune, Nordland.

Prosjektet E6 Megården-Sommerset skal tilrettelegge for tidlig involvering av entreprenør. Det vil si at entreprenør og vegvesenet sammen kommer frem til beste gjennomføring og trasévalg ut fra flere alternativer. Det kan også bety at deler av veien blir bygges utenfor tidligere vedtatt reguleringsplan

I juni varslet derfor Statens vegvesen Statens vegvesen planoppstart i henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8 for fire ulike E6-traseer på strekningen Megården–Sommerset.

Nå har Statsforvalteren i Nordland gitt tydelige signaler om at bygging av vei gjennom Nordfjorden (Alt 1) vil komme i konflikt med både natur- og landskapsverdier ved inngangsporten til Rago Nasjonalpark. Til grunn ligger en gjennomført miljøfaglig utredning datert 3. september 2021, hvor det ble det registrert både nær truede og sårbare naturtyper, og gjort funn av nær truede og sårbare arter.

Må kunne gjennomføres

Det haster med å få bygget ny E6 i denne delen av Nordland. Strekningen har mange tunneler som ikke oppfyller offentlige krav til sikkerhet. Den har mange bratte stigninger som ofte fører til at vogntog blir stående fast og sperrer veien vinterstid. I praksis deles da landet i to og omkjøring via Sverige tar elleve timer.

- Dagens vei gir dårlig samfunnssikkerhet og svekker konkurranseevnen til regionens næringsliv. Det er derfor avgjørende at de planforslagene som utvikles sammen med entreprenørene med stor sikkerhet kan vedtas og gjennomføres uten store hindringer. Målet er å kunne gjennomføre en effektiv utbygging så snart Stortinget har bevilget penger til prosjektet, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

For høy risiko

I en utviklingskontrakt med tidlig involvering av entreprenør, bærer Statens vegvesen et stort økonomisk ansvar dersom et eventuelt planvedtak blir forsinket eller ikke kan vedtas langt ute i prosessen.

Med innspillene Statsforvalteren i Nordland har gitt så tidlig i denne prosessen er det en betydelig risiko for at en eventuell utbygging etter traseen til Alt 1 vil kunne bli stoppet i en sen fase, konkluderer Vegvesenet.

Etter en helhetsvurdering, for å ta ned risiko og sikre nødvendig fremdrift i kommende utbygging, tas derfor den østlige veilinjen (Alt 1.) bort fra planprogrammet.

Det videre arbeidet

Statens vegvesen går nå videre med de tre andre alternativene RL_a, RL_b og Alt regulert linje (RL), (se illustrasjonen øverst).

Det gjennomføres forberedende arbeider for anleggsstart: Sør for Leirfjorden nærmer grunnundersøkelsene seg avslutning. Grunnundersøkelser nord for Leirfjorden vil starte opp rundt årsskiftet. Sammen med lokale nettselskap forberedes framføring av nye høyspentlinjer og omlegging av eksisterende linjer for å sikre nok elektrisk kraft i området til å gjennomføre utbyggingen.

Powered by Labrador CMS