Høyre vil ha 17 OPS-prosjekter i NTP

Høyre vil ha 17 OPS-prosjekter i NTP

Høyre plusser 35 milliarder kroner på regjeringens 508 milliarder til investeringer i infrastruktur i Nasjonal transportplan (NTP).

I Høyres alternative NTP fordeles de ekstra milliardene slik: 20 går til vei, og 15 til jernbane og kollektivtransport.

Høyre hevder bruken av offentlig-privat samarbeid (OPS), og prosjektorganisering, vil gi vesentlig mer samferdsel - bygget på kortere tid - for pengene. Derfor ønsker partiet å sette i gang flere store OPS-prosjekter både på vei og jernbane.

17 vei- og jernbaneprosjekter skal organiseres som OPS, og dette skal frigjøre penger til andre veiprosjekter som kan bygges med ordinære metoder.

LES OGSÅ:

- Høyre ønsker å overlate ansvaret for hele strekninger til egne prosjektorganisasjoner. Særlig store utbygginger må organiseres på denne måten, fremfor å integreres i etatenes ordinære drifts- og forvaltningsoppgaver, sier Øyvind Halleraker, Høyres samferdselspolitiske talsmann.

Han sier videre at Stortinget bør vedta de overordnede rammene for organisering, ferdigstillelse av hver strekning, kostnader og finansiering. Så skal det være opp til selskapet selv hvordan det vil gå frem for å løse oppdraget.

Storbysatsing

Utfordringene for transportsektoren handler om at befolkningen vokser raskt, særlig i storbyene. Dersom utbyggingen av veier og kollektivløsninger blir hengende etter befolkningsveksten, kan dette føre til press på boligpriser, mer pendling, mindre fritid og lengre køer.

 - Høyre vil samarbeide tett med kommuner og fylker for å sikre en utbygging av nye boliger og nye kollektivløsninger som henger sammen. Regjeringen har valgt konflikt fremfor samarbeid med storbyene i arbeidet med å bygge ut kollektivtilbudet, sier Høyreleder Erna Solberg.

Vil bygge raskere

Regjeringen har inneværende NTP-periode lovet å bygge 750 km. "midtrekkverk og andre mindre trafikktryggleiksutbetringar". Kun 67 km. midtrekkverk på to- og trefeltsveier blir ferdigstilt i perioden 2009-2013, ifølge Høyre:

- Regjeringen ligger langt etter planen hvis den skal nå målet om 750 km. Høyre har de siste årene prioritert å sette av penger til raskere utbygging av møtefrie veier og midtrekkverk, sier Halleraker.

Forsiden nå