Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. (Foto: Foto Per Christian Lind)

- Viktigere med veiutbedringer enn nye veier

Yrkestrafikkforbundet vil at myndighetene vedlikeholder dagens veinett, slik at disse er på stell før man starter nye store prosjekter for bygging av nye veier.

I sitt innspill til Nasjonal transportplan (NTP) tar Yrkestrafikkforbundet til orde for at man heller bør ta inn vedlikeholdsetterslepet og utbedre dagens veinett, framfor å sette i gang nye, store veiprosjekter.

- Når man kjører langs norske veier, særlig i distrikts-Norge, merkes vedlikeholdsetterslepet på veinettet tydelig, sier forbundsleder Jim Klunges i Yrkestrafikkforbundet som organiserer bussjåfører og godsjåfører.

Rådgivende Ingeniørers Forening anslo i sin rapport «State of the nation» i 2019, at vedlikeholdsetterslepet og oppgraderingsbehov på fylkesveiene er opp mot 600 milliarder kroner. For de kommunale veiene anslo de behovet til om lag 300 milliarder kroner.

- De fleste innspill til NTP, fra kommuner og fylkeskommuner, handler om at man ønsker nye bruer, tunneler og motorveier. Men våre medlemmer etterlyser at man i større grad vedlikeholder og utbedrer de strekningene som finnes, sier Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet krever i sitt innspill til NTP at arbeidet med å utbedre ras- og skredutsatte veier forseres. Forbundet ønsker at tunnelsikkerheten bedres med blant annet bedre belysning, veibredde og rømningsveier.

- Når det skjer ulykker i tunneler, er ofte yrkessjåfører de første på ulykkesstedet. Derfor ønsker vi også at det i opplæringen av yrkessjåfører legges større vekt på evakuering og håndtering av ulykker og brann i tunneler, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

Forsiden nå