Skaden er så vidt synlig på oversiden av svingskiven, men dette er som regel skjult av fettet på skiven. Slitasjen kommer av en kritisk, men nesten usynlig skade på undersiden. Sleideveggen for låsekilen er bøyd ut (utvidet). Dette gir rom for at King pin kan bevege seg inne i svingskivelåsen. Skaden vil med tiden ødelegge svingskivelåsen og kunne gi en «falsk» låsing, ved at fører tror at vogntoget er sikkert sammenkoblet uten å være det.
Skaden er så vidt synlig på oversiden av svingskiven, men dette er som regel skjult av fettet på skiven. Slitasjen kommer av en kritisk, men nesten usynlig skade på undersiden. Sleideveggen for låsekilen er bøyd ut (utvidet). Dette gir rom for at King pin kan bevege seg inne i svingskivelåsen. Skaden vil med tiden ødelegge svingskivelåsen og kunne gi en «falsk» låsing, ved at fører tror at vogntoget er sikkert sammenkoblet uten å være det.

Har din trekkvogn denne skaden?

Statens havarikommisjon har avdekket en årsak til at semitrailere løsner fra trekkvogner. Du oppfordres til å undersøke din svingskive for denne skaden.

Publisert

Hvert år mister et 20-talls vogntog semitilhengeren i fart under transport på offentlig vei. Selv om ingen personer har omkommet i disse hendelsene, er skadepotensialet ved slike hendelser stort, og de kan medføre både fatale personskader og store materielle skader.

Statens havarikommisjon (SHK) gjennomfører nå en temaundersøkelse der man ser nærmere på hvilke tekniske og operasjonelle faktorer som medvirker til at disse hendelsene oppstår.

Temaundersøkelsen inkluderer så langt fire hendelser som inntraff i perioden september 2019 til januar 2022.

De tekniske undersøkelsene har identifisert en felles skadetype som er av en slik art at SHK har informert Statens vegvesen som kontrollmyndighet om forholdet.

Dette er gjort for at Statens vegvesen skal kunne iverksette nødvendige tiltak i påvente av undersøkelsens endelige resultater og påfølgende SHK-rapport.

Selv om det ikke er publisert noen rapport fra undersøkelsen ennå, mener SHK at det de har avdekket er så viktig at de nå går ut med en advarsel. De ber sjåfører, bileiere, verksteder og Statens vegvesen om å sjekke sleidevang og svingskiven over denne.

Tekniske undersøkelser av «hendelses-svingskivene» er gjennomført i SHKs lokaler med bistand fra importør av svingskiver, BPW Hofstad AS.

Økende skadegrad - mulighet for «falsk» låsing

Svingskivene som SHK har undersøkt, har hatt en type skade som påvirker låsemekanismen og dens mulighet for en sikker tilkobling. Denne typen skade gir også mulighet for en «falsk» låsing, det vil si at den kan gi føreren et inntrykk av å være i sikker lås. Låsehåndtaket beveger seg inn, men ikke helt i låst posisjon.

Samme svingskive som på bildet øverst: Sleidevangen for låsekilen er utvidet, ved rød pil. Dette gjør at King pin får mulighet for vandring inne i svingskivelåsen. Denne skaden vil utvikle seg over tid.
Samme svingskive som på bildet øverst: Sleidevangen for låsekilen er utvidet, ved rød pil. Dette gjør at King pin får mulighet for vandring inne i svingskivelåsen. Denne skaden vil utvikle seg over tid.

Skaden er av en slik art at den innledningsvis ikke nødvendigvis skader selve låsemekanismen, men denne utvikler seg ved belastning under normal transport. Dermed får selve låsemekanismen en økende skadegrad som til slutt kan svikte helt, hvis låsehåndtaket ikke er kommet i låst posisjon.

Videre er det et fellestrekk at denne skaden kan oppdages visuelt ved forholdsvis enkle rutiner, før den utvikler seg til mer eller mindre alvorlige hendelser og ulykker. SHK mener at denne skadetypen kan avdekkes både av førere, bileiere, verksteder og ved periodisk kjøretøykontroll (PKK) når en vet hva man skal se etter.

SHK påpeker også viktigheten av at brukermanualen til produsenten følges ved til- og frakopling av semitrailer.

SHKs anbefalinger til Statens vegvesen som kontrollmyndighet er følgende:

  • Det bør innføres rutiner som sikrer at et bestemt område på svingskivens overside med jevne mellomrom rengjøres og visuelt inspiseres.
  • Ved avdekket slitasjemerke, bulk, skade eller sprekkdannelse i området bør det ilegges bruksforbud inntil eventuell skade på undersiden kan verifiseres.
  • Sleidevangen for låsekilen bør alltid visuelt inspiseres ved periodisk kjøretøykontroll (PKK).
  • Det bør gis informasjon til verksteder og bileiere/operatører om denne type skader. Sjåføren kan selv ved enkle hjelpemidler avdekke skade før dette leder til hendelser og ulykker.

Fontaine

SHK har foreløpig kun mottatt varsler og undersøkt svingskiver av merke Fontaine, men grunnet konstruksjonslikhet hos de forskjellige produsentene mener SHK det er grunn til å anta at den aktuelle skadetypen vil kunne avdekkes også for andre merker.

- En utvidelse av sleidevangen bør innebære et bytte av svingskiven. Dette kan etter SHKs vurdering være med på å redusere antall hendelser hvor semitilhengere faller av under transport, opplyses det fra SHK.

«Relevante operasjonelle og tekniske forhold» skal bli følges opp videre av SHK i temaundersøkelsen. Det er ikke satt noen dato for når den fulle rapporten fra undersøkelsen skal foreligge.

Disse hendelsene inngår i temaundersøkelsen:

  • 11. september 2019, Lunner: En semitilhenger falt av trekkvognen under transport på E16 i Lunner. Ingen personskader.
  • 10. februar 2021, Gratangen: En semitilhenger falt av trekkvognen under transport på E10, Gratangen. Ingen personskader.
  • 1. mars 2021, Odda: En semitilhenger falt av trekkvognen under transport inne på et anleggsområde i Odda. Ingen personskader.
  • 3. januar 2022, Rælingen: En semitilhenger falt av trekkvognen under transport på rv. 159 i Rælingstunnelen. Ingen personskader.
Powered by Labrador CMS