E16 Norsenga (Kongsvinger) har blitt gjenåpnet med redusert belastning, trafikk i ett sentrisk kjørefelt og automatisk lysregulering. En spesiell utfordring for denne er togtrafikken som går under brua.

Ingen rask løsning i sikte for å få (full) trafikk tilbake på trebruer

Vegvesenet og fylkeskommuner arbeider fortsatt for å få på plass løsninger for bruene som er stengt eller har redusert belastning etter kollapsen til Tretten bru

Publisert

Statens vegvesen "arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til bruene som fortsatt er stengt etter kollapsen til Tretten bru". Det samme skal gjelde bruene som har fått midlertidig fastsatt lastkvalifisering.

Dette arbeidet har pågått siden det ble oppsummert for den enkelte bru etter spesialinspeksjoner og kontrollberegninger.

Tidsbegrenset bæreevneklassifisering

Alle bruene som er åpnet for trafikk står i dag oppført med tidsbegrenset bæreevneklassifisering.

Fastsettelse av endelig bæreevneklassifisering av bruene forutsetter godkjenning i Vegdirektoratet.

- Det samarbeides i denne prosessen bredt med rådgivere, leverandører, NTNU og andre relevante fagmiljøer som har kompetanse innen brutypen fagverksbru i tre, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

I denne prosessen involveres også fylkeskommunene Innlandet og Viken, som også har bruer som er stengt eller som har fått nedskrevet lastkvalifisering etter at Tretten bru falt ned. Det er den enkelte veieier som har ansvar for tiltak og løsninger for sine bruer.

Forutsetninger

Gjennom samarbeidet med bransjen, har divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, som er formell brueier for de statlige bruene eller har drifts- og vedlikeholdsansvar for private/kommunale bruer, skissert viktige momenter for det videre arbeidet, med henblikk på prosjektering- og dimensjonering.

- Det arbeides med mulige forsterkningstiltak og andre potensielle tiltak for å løse utfordringene for de bruene som fortsatt er stengt eller har redusert bæreevne og/eller som har enveiskjørt trafikk, sier Eiterjord.

Han forsikrer at dette arbeidet har topp prioritet.

Dette er status for bruene

Status for den enkelte bru som Statens vegvesen har drifts- og vedlikeholdsansvar for, er som følger – Vegvesenet understreker at dette er en foreløpig status:

  • E16 Tveit bru (Vang i Valdres), Rv. 22 Moumbekken bru (Fredrikstad), Skogsveibrua Majorplassen (Kongsberg) og den private Skytebanen bru (Grane i Nordland fylke) er gjenåpnet for ordinær trafikk.
  • E16 Norsenga (Kongsvinger) har blitt gjenåpnet med redusert belastning, trafikk i ett sentrisk kjørefelt og automatisk lysregulering. En spesiell utfordring for denne er togtrafikken som går under brua.
  • Skogsveibrua Fjell-Leet (Eidsvoll) har sannsynligvis permanent redusert bæreevne.
  • Skogsveibrua Skubbersenga (Eidskog) må skiftes ut med en annen brutype. Arbeidet med prosjektering har startet.
  • Skogsveibrua Statsrådvegen (Eidsvoll) må enten skiftes ut med en annen brutype, eller erstattes med omlegging av lokalvei og annen hovedveikryssing i nærområdet. Arbeidet med prosjektering starter nå opp.
  • Skogsveibruene Sletta og Blakkesrud (begge i Eidsvoll) vil enten bli forsterket, men mest sannsynlig vil de bli gjenåpnet med redusert bæreevne. Et annet alternativ som vurderes er å erstatte disse to bruene med omlegging av lokalvei og annen hovedveikryssing i nærområdet. Arbeidet med prosjektering er startet opp.

Fylkesveibruene på Flisa (Åsnes) og Evenstad (Stor-Elvdal) håndteres av Innlandet fylkeskommune og Sundbyvegen (Eidsvoll) og Bliksland (Indre Østfold) håndteres på samme måte av Viken fylkeskommune.

Powered by Labrador CMS