Dødsulykke, møteulykke mellom panservog og varebil, i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.
Dødsulykke, møteulykke mellom panservog og varebil, i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

SHT: - For dårlig varsling og opplæring

Statens havarikommisjon for transport (SHT) offentliggjorde 28. mars 2017 en rapport med tilrådinger overfor Statens vegvesen og Forsvaret etter dødsulykken i Snåsa, Nord-Trøndelag, 7. mars 2016.

Publisert Sist oppdatert

Dette er SHTs oppsummering av ulykken der en panservogn kjørte over en varebil slik at føreren av varebilen døde:

En bergepanservogn med vognfører og vognkommandør på militærøvelse i Snåsa-området i Nord-Trøndelag kjørte om morgenen 7. mars 2016 sørover på fylkesvei 763. I en høyrekurve ved Svartbekkdalen fikk bergepanseren problemer med retningsstabiliteten og vognføreren måtte gjøre flere korrigeringer.

I motgående kjøreretning kom en varebil på vei nordover. Det var marginal plass for denne møtesituasjonen, og spor i veibanen på ulykkesstedet indikerer at føreren har lagt varebilen godt ut til høyre rett før kollisjonen.

Bergepanseren kolliderte med varebilen med sin venstre belte mot varebilens venstre framhjul. I kollisjonen skjøv bergepanseren varebilens bakpart inn mot siderekkverket, og kjørte deretter inn i og over kupeen på varebilen.

Bergepanseren stoppet på tvers, delvis over siderekkverket på venstre side av veien, mens varebilen stoppet mot siderekkverket og ble stående i veibanen. Føreren av varebilen omkom umiddelbart. Veibanen besto av både våt bar asfalt og isbroer over veibanens bredde. Dette skapte ulik friksjon (splittfriksjon) under beltene på bergepanseren og gjorde det krevende å manøvrere med god presisjon.

Undersøkelsen har vist at kjøreopplæringen på beltekjøretøy i Forsvaret ikke spesifikt omhandler utfordringer med splittfriksjon ved kjøring på vei.

Vekt og dimensjoner på bergepanseren krever dispensasjon fra breddebestemmelser i forskrift om bruk av kjøretøy og det utløser krav om bruk av ledsagerbil.

Forsvaret var innvilget fritak for kravet om ledsagerbil i kampsonene under militærøvelsen. Fritaket betinget at det ble gjennomført kompenserende tiltak, blant annet bruk av varslingstilhengere, at kampsonene skulle tilstrebes å være så korte som mulig, samt oppsyn og tilstedeværelse av militærpolitiet.

Undersøkelsen har vist at vilkårene fra Statens vegvesen i fritaket for ledsagerbil var utilstrekkelige for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk. SHT mener kampsonens utstrekning var for dårlig definert, det var manglende kompenserende tiltak og utilstrekkelig varsling til ordinære trafikanter.

SHT fremmer fire sikkerhetstilrådinger som følge av denne undersøkelsen:

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/01T:

Undersøkelsen av møteulykken mellom en bergepanser og en varebil 7. mars 2016 under militærøvelsen Cold Response, har vist at vilkårene fra Statens vegvesen i fritaket for ledsagerbil var utilstrekkelig for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk. SHT mener kampsonens utstrekning var for dårlig definert, det var manglende kompenserende tiltak og utilstrekkelig varsling til ordinære trafikanter.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen gjennomgår og forbedrer sin praksis for behandling av søknader, vilkår for dispensasjoner, fritak, varsling og skilting ved militærøvelser.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/02T:

Undersøkelsen av møteulykken mellom en bergepanser og en varebil 7. mars 2016 under militærøvelsen Cold Response, har vist at kampsonens utstrekning var for lang i forhold varslingen gitt til siviltrafikken. SHT mener at bruk av skilthengere i hver ende samt oppsyn av mobile militærpolitipatruljer ikke var tilstrekkelig kompenserende for bortfall av ledsagerbil i en 40 km lang kampsone.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), i den sentrale øvelsesplanleggingen, setter krav til sikkerhetsnivå i kampsoner for å sikre avvikling av sivil veitrafikk på strekninger med militære kjøretøy uten ledsagerbil.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/03T:

Undersøkelsen av møteulykken mellom en bergepanser og en varebil 7. mars 2016 under militærøvelsen Cold Response, har vist at vilkårene i fritaket for ledsagerbil fra Statens vegvesen var utilstrekkelig for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk. Varslingstilhengerne i kampsonene, som var godkjent av Statens vegvesen, var etter det SHT mener, ikke tilstrekkelig for å opplyse ordinær trafikk om at de kjørte inn i en kampsone der store militære kjøretøy opererte uten ledsagerbil.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter forbedrer skilting og varsling i kampsoner slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/04T:

Møteulykken mellom en bergepanser og en varebil 7. mars 2016 under militærøvelsen Cold Response, har vist at bergepanseren har lite egnede kjøreegenskaper på vei med varierende friksjonsforhold og møtende trafikk. Kjøreopplæringen på beltekjøretøy i Forsvaret omhandler ikke spesifikt utfordringer med splitfriksjon ved kjøring på vei.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Forsvaret inkluderer splitfriksjon ved kjøring på offentlig vei som en del av kjøreopplæringen av beltekjøretøy for å forsterke bevisstheten rundt dette.