Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Nye godkjenningsregler

EU kommer med forslag til nytt regelverk for godkjenning av bil og tilhenger.

Publisert Sist oppdatert

EU foreslår nytt regelverk for godkjenning av bil og tilhenger. Det nye regelverket vil først sendes på nasjonal høring, og skal deretter innarbeides i bilforskriften.

Kommisjonen foreslår at dagens rammedirektiv 2007/46/EF erstattes av en ny rammeforordning. Kommisjonen ønsker å styrke typegodkjenningsordningen og utbedre enkelte mangler i gjeldende regelverk. I tillegg er noen nye bestemmelser laget på bakgrunn av avsløringene om utslippsjuks i europeisk bilindustri høsten 2015.

Forslaget til ny rammeforordning KOM(2016)31 ble publisert av Kommisjonen den 27. januar 2016. Forslaget er oversendt til behandling i Europaparlamentet, og skal etter planen bli diskutert i november i uke 45 med votering i uke 48.

Det er i dag usikkert både når den nye forordningen blir vedtatt, og når den trer i kraft. Forordningen vil bli sendt på nasjonal høring, og deretter innarbeides i norsk forskrift. Her finner du flere detaljer om forslaget.

De viktigste endringene

Forslag til ny forordning omhandler godkjenning av bil og tilhenger til bil samt markedstilsyn, og vil erstatte någjeldende rammedirektiv 2007/46/EF.

De viktigste endringene i forslaget er:

  • Krav om nasjonale markedsovervåkningssystemer (markedstilsyn).
  • Strengere og mer omfattende krav til utpeking av tekniske prøveinstanser.
  • Mer tilsyn med typegodkjenningssystemet fra EUs side, herunder gebyrordning.
  • Tydeliggjøre kriterier for tilbakekallinger og beskyttelses prosedyrer, samt håndheving av eksisterende typegodkjenninger.
  • Forbedret kontroll for bruk av rammeverket for typegodkjenning slik at prosesser for typegodkjenning- og produksjonssamsvar brukes likt avhengig av typegodkjenningsmyndighet og teknisk prøveinstans.
  • Avklaring av roller og forpliktelser for økonomiske aktører i alle distribusjonsledd og rollene for godkjenning og prosedyre for typegodkjenning i flere trinn med formål for å oppnå fleksibilitet for nisjemarkedet og for små- og mellomstore bedrifter.
  • Kommisjonens virksomhet når det gjelder kontroll av kjøretøy som skal finansieres gjennom en andel av medlemsstatenes typegodkjenning - og markedstilsynsgebyrer.

Godkjenninger, gebyr og varighet

Forslaget til ny forordning omfatter type- og enkeltgodkjenning av kjøretøy. I tillegg inneholder den bestemmelser om markedsovervåkning av typegodkjente biler og tilhengerer til bil samt typegodkjente komponenter til disse.

Videre foreslås strengere krav til utpekning av tekniske prøveinstanser, der kommisjonen er tiltenkt en mer aktiv rolle. Det er føringer for hvordan tilsyn med teknisk prøveinstanser inkludert stikkprøver skal finansieres.

Kommisjonen gis mulighet til å sanksjonere mot fabrikanter/teknisk prøveinstanser som ikke følger gjeldende godkjenningsbestemmelser, inntil 30.000 euro per kjøretøy.

Gyldigheten av utstedte typegodkjenningen vil ifølge forslaget være begrenset i tid i 5 år uten mulighet til forlengelse.

Historien om EU-godkjenning

Siden 1970 har det vært bestemmelser for EU-typegodkjenning av biler. Det første typegodkjenningsdirektivet 70/156/EØF ble gjeldende i Norge i 1995 i forbindelse med EØS-avtalen.

Direktivet var grunnlaget for typegodkjenning av biler og tilhengere, men er siden blitt erstattet med rammedirektiv 2007/46/EF. Direktiv 2007/46/EF ble gjort gjeldende i Norge ved forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Hovedforskjellen mellom direktivene er at sistnevnte også regulerer enkeltgodkjenning av bil og tilhenger til bil.

Powered by Labrador CMS