NCC må betale 150 millioner

Borgarting lagmannsrett har hevet gebyret i den såkalte Asfaltsaken fra 40 til 150 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

– Det er gledelig at lagmannsrettens dom gir tilsynet fullt gjennomslag i asfaltsaken. Retten er kommet til at NCC Roads AS er ansvarlig for den ansattes handlinger og at morselskapet NCC AB holdes solidarisk ansvarlig. Retten hever også gebyret til 150 millioner kroner, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

NCC ble i 2013 ilagt gebyr fra Konkurransetilsynet på 140 millioner kroner som følge av ulovlig samarbeid med Veidekke i Trøndelag. I fjor reduserte Oslo tingrett gebyret til 40 millioner kroner.

Les saken: 100 millioner mindre i botNCC fikk medhold i retten, men må fortsatt ut med 40 millioner kroner.

Men nå har Borgarting lagmannsrett altså hevet gebyret til 150 millioner kroner.

Én persons handlinger

NCC mente at det opprinnelige gebyret var altfor høyt, fordi det klart kom fra at det var én person i selskapet som hadde drevet ulovlig samarbeid med en konkurrent. Handlingene har vært illojale og bryter med alle instrukser og selskapets retningslinjer for selskapets forretningsvirksomhet.

Borgarting lagmannsrett holder imidlertid NCC Roads AS ansvarlig for den ansattes handlinger og morselskapet NCC AB solidarisk ansvarlig. Retten hever gebyret på grunn av gjentakelse.

Dommen slår fast at det er viktig med en effektiv håndhevelse av denne type overtredelser av konkurranseloven som kan ha betydelige skadevirkninger.

- Dette er en grundig og god dom som understreker betydningen av en effektiv håndhevelse av konkurransereglene ved slike alvorlige overtredelser og at praksis fra EU-retten skal vektlegges. Retten har fulgt opp Høyesteretts uttalelser i Gran Ekran-dommen om at reaksjonene må være markerte og følbare, og har også hevet gebyret til 150 millioner kroner på grunn av gjentakelse, sier juridisk direktør hos Konkurransetilsynet Karin Stakkestad Laastad.

Ankefrist i september

NCC har ikke konkludert med at de vil anke dommen.

- Vi må få studere dommen nærmere før vi kommer med vår konklusjon. Men vi er skuffet og mener en økning av gebyret er urimelig. Vi mener også at det er svært urimelig at NCC AB også stilles ansvarlig for det skjulte samarbeidet i Trøndelag, sier Håkan Broman, sjefsjurist i NCC-konsernet.

- Vi mener overtredelsen ikke kunne vært forebygget av NCC.  Den skjedde på tross av NCCs omfattende opplærings- og kontrollprogram i forretningsetikk og konkurranserett, sier Håkan Broman.

NCC har tidligere reservert et beløp til saken.

NCC har frist til i midten av september med en eventuell anke til Høyesterett.

Veidekke fikk amnesti

Veidekke meldte fra om det ulovlige prissamarbeidet i januar 2010. Siden de selv meldte saken til myndighetene fikk Veidekke amnesti og er ikke blitt straffet.