Nerlandsøybrua på fylkesvei 20 i Herøy, Møre og Romsdal er en av ca. 17.000 bruer langs norsk offentlig vei.
Nerlandsøybrua på fylkesvei 20 i Herøy, Møre og Romsdal er en av ca. 17.000 bruer langs norsk offentlig vei.

Brudirektør: - Vi gambler ikke med sikkerheten

Vegvesenet gjennomfører 6.000 bruinspeksjoner i året. Mange feil blir avdekket. De fleste utbedres raskt, mens farlige bruer stenges.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har et omfattende forvaltningssystem for de ca. 17.000 bruene på det norske veinettet, der alle bruer er detaljert-oppført.

- Bruene står ikke i fare for å falle ned på grunn av dårlig vedlikehold. Vi stenger heller en bru enn å gamble med trafikantenes sikkerhet. Vi har god oversikt over tilstanden på riks- og fylkesveibruene. Hver eneste veibru, gang og sykkelbru, kulvert og støttemur har en «helsejournal» i vårt forvaltningssystem, Brutus. I fjor ble det utført 5981 inspeksjoner av bruene på riks- og fylkesveiene, sier Børre Stensvold - som er brudirektør i Statens vegvesen.

- Vi har et godt system, som gjør at vi har en løpende god kontroll over våre bruer. Feil kan selvsagt forekomme når vi snakker om 17.000 bruer av alle typer, men er heldigvis et sjelden unntak.

Tett inspeksjonsregime

Vegvesenets driftsentreprenører har jevnlige inspeksjoner av bruene med fokus på akutte skader. I tillegg er det en årlig inspeksjon som fungerer som en ekstrakontroll som skal fange opp skader som ikke er oppdaget av driftsentreprenør, ifølge Stensvold.

Alle bruer skal ha en hovedinspeksjon hvert femte år, der alle elementene inspiseres på en armlengdes avstand. Dette er et omfattende arbeid, som ofte strekker seg over flere dager.

Bruer som er kortere enn ti meter har inspeksjon hvert andre år og hovedinspeksjon hvert tiende.

- Skadegraden avgjør hvor fort tiltak må vurderes. Det kan være alt fra å bygge ny bru til trafikkrestriksjoner og vedlikehold. Utbedring av skader prioriteres etter skadegrad og konsekvens. Det lages en plan for når og hvordan skaden utbedres. Basert på inspeksjonene vurderer behov for hyppigere inspeksjon eller spesialinspeksjon, sier Stensvold.

317 skader på 270 bruer bruer kategoriseres som «kritisk for bæreevnen» i Vegvesenets bruforvaltningssystem, skrev VG nylig.

- Vi har 17.000 bruer på veinettet. Noen er svært gamle. Gjennomsnittsalderen på bruer på riksveinettet er 34 år. Etterslepet i vedlikehold er stort. Man vil finne skader på armering, avskalling av betong og forskyvninger i fundament. For 270 bruer har vi kategorisert dette som kritisk. Med det mener vi at brua ikke bør utsettes for den belastningen den er opprinnelig ble dimensjonert for, sier Stensvold.

- Redusert bæreevne er ikke lik kollaps

Etter en risikobasert metode grupperer Vegvesenet skadene etter alvorlighet og mulige konsekvenser.

- Det hjelper oss med å gjøre riktige prioriteringer. Det viktigste tas først, sier brudirektøren.

- Når vi registrerer at en skade kan true bæreevnen, så innebærer ikke det at brua er truet av kollaps. Da blir det tatt affære, enten i form av utbedringer, forsterket vedlikehold eller nedsatt aksellast-grense, understreker Stensvold.

Et typisk eksempel ifølge Stensvold kan være en bru som har fått en skade som fører til at den ikke tåler de største og tyngste trailerne.

- I et slikt tilfelle må vi unngå at de tyngste kjøretøyene kjører ut på brua. Det gjør vi typisk ved at vi setter ned tillatt aksellast på den aktuelle brua. Den nye aksellasten, eller totalvekten, settes med god sikkerhetsmargin. Dette gjør vi kjent ved at vi setter opp skilt med den nye aksellasten eller totalvekten, sier Stensvold.

- Alle skader som truer enten trafikksikkerhet eller bæreevne blir tatt på største alvor, understreker Stensvold.

Eksempler på dette er:

1. Rv. 80 Hestsundet bru utenfor Bodø. Satt ned fra veggruppe A til B. Midlertidig bru satt opp som konsekvens av nedklassifisering. Opprinnelig bru ble revet - og ny bru satt opp.

2. Rv. 706 Sluppen bru Trondheim er nedklassifisert etter inspeksjon. Inspiseres nå hver annen måned - og er stengt  for spesialtransporter.

3. Brattørbrua på E6 i Trondheim sentrum er nedklassifisert og stengt for spesialtransporter.