Statens vegvesen lyste ut anbudskonkurransen på bygging av ny Frogner bru før jul. Implenia Norge AS vant anbudet i konkurranse med fire andre tilbydere. På oppdrag for Statens vegvesen skal Implenia Norge AS:

  • Prosjektere og bygge en ny bru for fylkesvei 260 Trondheimsvegen som tilpasses fylkesveien på hver side av brua.
  • Prosjektere og bygge en ny bru for myke trafikanter slik som gående og syklende som tilpasses gang- og sykkelvegen på hver side av brua.
  • Rive eksisterende bru.
  • Rive eksisterende trafikkrabatt i fylkesvei 260 samt bygge ny trafikkrabatt som er tilpasset ny kryssløsning mellom fylkesvei 260 og Hexebergveien.
  • Bygge midlertidig snuplass før kjørebru stenges for trafikk.
  • Sette opp veilys, nye skilt og tilhørende grøntanlegg.
  • Prosjektere og bygge overvannssystem og drenering.

Samhandling

Implenia Norge AS og Statens vegvesen skal i tiden som kommer gjennomføre samhandling og forberedelser til bygging av ny Frogner bru.

I løpet av kort tid vil Implenia Norge AS også starte prosjekteringen av de nye bruene. Byggearbeidene vil starte etter sommerferien og ny Frogner bru vil åpne for trafikk i august 2020.

I hele anleggsperioden vil myke trafikanter kunne krysse elva Leira ved Frogner bru. Det vil bli en periode med omkjøring for trafikanter på fylkesvei 260. Statens vegvesen kommer tilbake med mer informasjon i forkant av at perioden omkjøringen starter.

64 mill. kroner

Statens vegvesen bygger ny Frogner bru på vegne av Akershus fylkeskommune. Bakgrunnen for bygging av ny Frogner bru er at eksisterende bru er i dårlig forfatning og som følge av lav bæreevne er lysregulert.

For å bedre forholdene både for kjøretøy og myke trafikanter, skal dagens bru erstattes av en bru for trafikken på fylkesvei 260 og en bru for myke trafikanter. Nye bruer bedrer derfor fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

Kontrakten med Implenia Norge AS har en verdi på 64.099.568 kroner. I tillegg kommer andre kostnader slik som blant annet planlegging og byggeledelse. Den totale kostnaden (usikkerhet på 10 prosent) for prosjektet er derfor på 105,4 millioner kroner i 2018-verdi.