- NLF er en sterk bidragsyter til å styrke NLAs innflytelse på IRU, sa adm. direktør i DTL og styreleder i NLA, Erik Østergaard, til NLF-landsmøtet i helgen. Foto: Per Dagfinn Wolden

Solvik-Olsen med NLF-kniven på strupen

NLF krever større innsats fra myndighetene for like konkurransevilkår.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har god støtte i adm. direktør i DTL og styreleder i NLA, Erik Østergaard, som var gjest på NLF-landsmøtet på Sundvolden 15.-17. juni.

NLF krever at myndighetene tar de store skyggesidene på det norske transportmarkedet, hvor useriøse aktører foreløpig har stort spillerom.

 

Bekymret NLF-sjef

- Den norske stat har om lag 300 millioner kroner i utestående krav mot utenlandske bilister, hvorav en brorpart tilhører Øst-Europa. Jeg er bekymret for at en stor del av disse ubetalte summene er en regelrett subsidiering av useriøse transportselskaper som våre medlemmer konkurrerer med, sa en bekymret adm. direktør Geir A. Mo i NLF.

Og han fortsatte:

- Vi har blant annet på bakgrunn av dette lenge krevd at myndighetene skjerper innsatsen mot transportkriminaliteten gjennom tettere samarbeid mellom kontrolletatene. Eller transportpoliti, som vi har kalt det. Jeg er utrolig glad for at jeg nå kan stå på denne talerstolen å si at vi har lykkes.

Etter instruks fra samferdselsdepartementet har vegdirektoratet nå etablert et samarbeid mellom kontroll- og tilsynsetatene innenfor vegtrafikkområdet.

- Selv om modellen avviker fra vårt forslag på enkelte punkter er det så nære at det ikke er mulig å se forskjellen. Så har ministeren selv sagt at selv om dette nå er på plass, er det mye som gjenstår før man kan komme transportkriminaliteten til livs. Vi lover i alle fall å fatte noen vedtak på dette landsmøte som statsråden og regjeringen kan få med seg for å komme enda et stykke på veien.

Sterkere lut 

Sterkere sanksjoner mot transportkjøpere som bryter sine plikter, snarlig innførsel av forhåndsbetalt bombrikke, tilbakeholdsrett av kjøretøy ved ubetalte bøter og innførsel av lik arbeidsgiveravgift. Dette er noen av kravene som ble fremmet på NLF Landsmøte 2018.

I en uttalelse heter det at NLF-medlemmene har alltid operert i et marked med tøff konkurranse, som har ført til at norske transportbedrifter leverer høy kvalitet til en lavest mulig pris. Det som har gjort det til en sunn konkurranse er at det i bunn har ligget et felles kostnadsbilde. Alle deltakere i konkurransen har relativt sett hatt samme kostnader knyttet til skatter, avgifter, forsikringer, lønn til arbeidstakerne osv. Dette har betydd at konkurransen i all hovedsak har dreid seg om kvalitet.

- Bildet i dag er mer uoversiktlig. Norske transportører opplever en stadig mer krevende konkurranse i møte med utenlandske lavprisselskaper, hovedsakelig fra Øst-Europa, som opererer i kabotasjemarkedet. Det er ikke lenger slik at alle aktører har det samme kostnadsbildet liggende til grunn, heter det blant annet i uttalelsen.

Får støtte

 

NLF opplever bred politisk støtte i kravet om at Norge må motsette seg ethvert forslag fra EU om å liberalisere kabotasjereglene ytterligere.

- Dette er bra, men det vil ikke forhindre utenlandske transportører i å fortsatt kjøre ulovlige kabotasjeoppdrag i Norge. Vi mener derfor man uansett gjeldende regelverk er nødt til å ta i bruk langt mer kraftfulle grep enn i dag for å hindre ulike konkurransevilkår, er kravet fra lastebileierne.

Videre må Statens vegvesen, Tollvesenet og Arbeidstilsynet, i tillegg til Politiet, gis rett og mulighet til å holde utenlandske vogntog tilbake inntil eventuelle skyldige bøter og avgifter er betalt, og/eller til vogntoget er i lovlig og forsvarlig stand.

Det må innføres obligatorisk forhåndsbetaling av bombrikker, også for norske lastebiler, slik at vi kan sikre at absolutt alle aktører i transportnæringen har like utgifter forbundet med bompasseringer, samt at norske myndigheter ikke må bruke store ressurser på å drive disse inn. Denne forhåndsbetalingen bør åpne for en løsning knyttet til kredittkort for å unngå unødig binding av kapital.

Transportkjøpere som har brutt sin informasjons- og påseplikt i tilfeller der brudd på allmenngjørings-forskriften avdekkes automatisk må bøtelegges. Bøtene må ha en minstesats som er høy nok til å avskrekke, og deretter progressivt øke i forhold til lastens verdi, heter det i NLF-uttalelsen. – Vi kjemper hver dag for å unngå liberalisering, ikke minst med god støtte fra vår norske søsterorganisasjon, NLF, som er en sterk bidragsyter til å styrke NLAs innflytelse på IRU, sa adm. direktør i DTL og styreleder i NLA, Erik Østergaard, til NLF-landsmøtet.

Betydningen av Road Alliance

Både Østergaard og NLF-sjef Geir A. Mo fremhever betydningen av arbeidet til Road Alliance, og som krever at EUs mobilitetspakke om liberalisering av godstransportvirksomheten i Europa stoppes.

Danske lastebileieres direktør Erik Østergaard har følgende kommentar til mobilitetspakken fra EU-kommisjonen: - Vi er helt enige med Road Alliance om at et vedtak nå innebærer stor grad av juridisk usikkerhet og uenighet om fortolkning av fremtidige regler. Det vil forringe kontrollen, arbeidsmiljøforholdene og trafikksikkerheten. Det vil slettes ikke komme sosial dumping til livs.

Road Alliance består av transportministrene fra Norge, Tyskland, Østerike, Belgia, Luxembourg, Sverige, Frankrike, Italia, Hellas, Sveits og Danmark.

Powered by Labrador CMS