Håndbok N200 Vegbygging 2018.
Håndbok N200 Vegbygging 2018.

OBS: Ny håndbok N200 om veibygging

Ny utgave av den viktigste veinormalen for alle som jobber med vegbygging er på plass og gjelder fra 15. juli.

Publisert

Håndbok N200 Vegbygging beskriver teknisk standard og kvalitet på veiene som bygges. Den gjelder for all offentlig vei og brukes ved planlegging, dimensjonering og bygging av veier.

R761 er også revidert og lagt ut. Løpene mellom R761 og N200 er samkjørte.

Helhetlig vurdering

Krav og anbefalinger i normalen bygger i stor grad «på erfaring og på en helhetlig vurdering av de totale kostnadene for samfunnet.» Det inkluderer trafikksikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø, klimapåvirkning, jordvern, trafikkberedskap og fremkommelighet.

- Det er viktig at veiene bygges i tråd med normalen. Dårlig kvalitet kan gi store ekstrakostnader, stengte veier, redusert hastighet, redusert sikkerhet, økt miljøbelastning og dermed redusert samfunnsnytte. Velkjente utfordringer kan være fare for telehiv, flom og vannskader, skred eller dårlig bestandighet som gir redusert levetid for veiene, sier Trond Michael Andersen i Statens vegvesen.

Andersen er fungerende avdelingsleder for Vegavdelingen.

Ryddigere

I den nye utgaven er det ryddet opp i krav- og veiledningsstoff i tillegg til faglig oppdatering og implementering av nye teknologiske løsninger.

Nye N200 er redusert i omfang, forenklet og mye veiledningsstoff er flyttet til tilhørende dokumenter som det jobbes med nå.

Rom for utprøving

- I N200 er det samlet kunnskap, erfaring og beste praksis om god veibygging. Men vi ønsker også velkommen nye innovative metoder og ny teknologi i kontrollerte former, understreker Andersen.

Det er mulig å søke fravik fra normalen. Fravikssystemet åpner opp for innovasjon og utprøving av nye løsninger der det er gode argumenter for dette.

- Og spesielt viktig, vi må ha tilstrekkelig kunnskap om hvilken effekt nye løsninger vil ha for veiens levetid. Vi vil behandle fravikssøknader effektivt og fleksibelt, sier Andersen.

Nasjonalt fagmiljø

 - Det er viktig at det finnes et nasjonalt, kompetent fagmiljø i Statens vegvesen som kontinuerlig oppdaterer beste praksis innenfor veibygging. Videre er det viktig å stimulere til utdanning, forskning og innovasjon slik at vi bidrar til mer vei for pengene, sier Andersen.

Ny håndbok N200 Vegbygging skal brukes ved planlegging av alle nye prosjekter og utarbeidelse av konkurranse­grunnlag fra og med 15. juli 2018 (erstatter N200 fra 2014).