E18 Ramstadsletta etter oppgraderingen.
E18 Ramstadsletta etter oppgraderingen.

Søker om tillatelse til utslipp av anleggsvann

- Anleggsarbeidene våre vil kunne medføre fare for forurensning i form av blant annet utslipp til vann og grunn herunder partikkelutslipp, pH-endringer, nitrogentilførsel, plastforsøpling og tilførsel av miljøgifter og tungmetaller.

Publisert

Dette skriver Statens vegvesen i en søknad til Fylkesmannen i Oslo og Viken som gjelder utslipp av anleggsvann ved bygging av E18 Lysaker-Ramstadsletta, entreprise E102 og E103.

Etter avtale og dialog med myndighetene søkes det separat for utslipp av anleggsvann fra forberedende entrepriser, for hovedarbeidene og fra permanent E18 (driftsfasen).

Fare for forurensning i anleggsfase

I tillegg til det potensielt forurensede anleggsvannet, kommer spredning av fremmede arter, samt støyforurensning og utslipp til luft (hovedsakelig støv).

Anleggsarbeidene foregår i tettbebygd strøk, med omfattende infrastruktur som elektro og vann og avløp, med høytrafikkert vei rett i nærheten. Utslipp fra anleggsarbeidene kommer i tillegg til eksisterende kilder, og er vurdert relativt til andre kilder.

Entrepriser og anleggsarbeid

Anleggsarbeidene skal foregå i området mellom Fornebukrysset og Strand for entreprise E102 og mellom Strand og Ramstadsletta for E103.

Arbeidene er i skrivende stund, fra Vegvesenets side, tenkt startet opp tidlig i 2022, og vare ut 2028. Ny E18 åpner etter planen i 2027, mens annet arbeid (lokalveier, opparbeiding av grøntarealer etc) på anleggsområdet fortsetter ut 2028, etter Vegvesenets planer.

Kunnskapsgrunnlag og konsekvensvurderinger

Det har vært viktig for Statens vegvesen å ha et godt kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for vurderingene knyttet til miljørisiko.

- Vi har blant annet gjennomført forundersøkelser i vannresipienter, kartlagt fremmede- og rødlistede arter og gjort klimavurderinger og undersøkelser knyttet til forurenset grunn. Dokumentasjon av er kulturminner er gjennomført og rapportert til kommunen Vi legger ved våre rapporter og konsekvensvurderinger, herunder tiltaksplaner, plan for massehåndtering, oversikt over påslippspunkter til kommunalt avløpsnett, plan for håndtering av fremmede arter og miljøovervåkingsplan med flere, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Avbøtende tiltak for å kontrollere utslipp til miljø

En rekke tiltak iverksettes for å ha oversikt over og kontroll på utslipp til det ytre miljø.

Både E102 og E103 er totalentrepriser, hvilket innebærer en større frihet for entreprenør i valg av konkrete løsninger. Men Statens vegvesen vil følge opp tiltak som er skissert i søknadsdokumentene, opplyses det.