Svelvikveien er smal, svingene og dårlig tilrettelagt for gående og syklende.
Svelvikveien er smal, svingene og dårlig tilrettelagt for gående og syklende.

Søker veibygger

Viken fylkeskommune har lyst ut kontrakt for å ruste opp fv. 319 Svelvikveien i Drammen kommune.

Publisert

Strekningen som skal rustes opp, er fra krysset Svelvikveien/ Hans Tordsens gate og til krysset med Oscar Kiærs vei.

Frist for å legge inn tilbud på jobben er 17. august 2020. Arbeidet starter opp i oktober 2020, og skal være ferdig sommeren 2022. Anskaffelsesverdien er vurdert til 74 millioner kroner.

Dette skal gjøres

Arbeidet går ut på å bygge nytt fortau på den 2,1 km lange strekningen, noe som vil innebære en del sprenging av fjell og utskifting av masser i veibanene. I tillegg skal det bygges 15 nye støttemurer.

Fylkeskommunen har inngått en samarbeidsavtale med Drammen kommune, Glitre Energi AS, Telenor, Viken Fiber, Get, og Glitrevannverket IKS om felles utbygging av fiber og strøm. I tillegg skal man oppgradere ledninger for vann og avløp, men det er en mindre del av arbeidet. Gatelysene skal det kun gjøres mindre justeringer på.

Svelvikveien er smal, og trafikkeres daglig av ca. 8000 kjøretøy. I tillegg er det mange private avkjørsler langs veien. Det er et krav at minst ett kjørefelt skal holdes åpent under hele anleggsperioden. Fylkeskommunen tillater ikke mer en to arbeidssteder på Svelvikveien samtidig.

Må legge til rette for huseiere og myke trafikanter

Entreprenøren må legge til rette for at huseierne skal få minst mulig ulemper under arbeidene. Alle skal ha adkomst til eiendommene sine, men enkelte eiendommer kan i perioder få vanskelig adkomst med bil.

Entreprenøren må også legge til rette for at fotgjengere og syklister kan passere gjennom anleggsområdet. Mange skolebarn går, sykler eller tar kollektiv langs Svelvikveien, og det er viktig å legge til rette slik at de kan ferdes trygt i anleggsperioden. Entreprenøren må også regne med trafikkavviklingstiltak som hindrer anleggsaktiviteten i rush-tidene, og natt- og eventuelt helgearbeid ved graving i forbindelse med kryssinger av vei.