Prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad er klar for å inngå de de store kontraktene for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.

Varsler store hoved-entrepriser

De er i stor grad felleskontrakter for vei og bane.

Nå er kontraktstrategien for gjennomføring av Norges største tunnelprosjekt klar.

- I prosessen har vi hatt tett dialog med markedet både nasjonal og internasjonalt. Å få markedet med oss i utviklingen av kontraktstrategien har vært verdifullt. Dialogen med disse påvirket den valgte strategien, sier assisterende prosjektsjef i Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, Anne Laskemoen Herdlevær.

- Når vi nå skal utarbeide konkurransegrunnlagene, vil vi fortsette den gode dialogen med markedet. Vi ønsker blant annet innspill på entrepriseform og -størrelse, samt kontraktskrav og insentiver, sier Laskemoen Herdlevær.

Entreprisene

Hovedentreprisene bærer preg av å være store, og er i stor grad felleskontrakter for vei og bane. Det blir også flere forberedende entrepriser som skal også treffe det regionale og lokale markedet.

Kontraktstrategien kan oppsummeres slik, der kontraktene er inndelt etter geografi (horisontalt) og fag (vertikalt).
  • Første hovedentreprise som skal ut i markedet er: «K-03, Vei- og banetunnel mellom Trengereid og Vaksdal». Denne er planlagt lyst ut i første halvår 2024. Det er en totalentreprise.
  • De øvrige tunnelentreprisene skal i utgangspunktet være utførelsesentrepriser. Disse lyses ut med cirka ni måneders mellomrom.
  • Første dagsonekontrakt, «K-06, Stanghelle» lyses ut i slutten av 2024. «K-02, Arna» følger cirka to år etterpå. Disse kontraktene er planlagt som totalentrepriser.

Tekniske entrepriser lyses ut i 2024

De tekniske entreprisene i prosjektet er også store og sammenhengende kontrakter.

  • For jernbaneteknikk er det valgt utførelsesentreprise som kontraktsform.
  • Kontraktene til jernbanens signalanlegg vil være avrop på rammeavtaler.
Assisterende prosjektleder i Bane Nor Anne Laskemoen Herdlevær.

- Vi er veldig spente på tilbakemeldinger knyttet til kontrakten «K-08», som er en felles tele-, elektro- og SRO-kontrakt for både vei og bane for hele prosjektet. Dette er en gigakontrakt og vi har lagt til grunn samspill som entrepriseform og en lang varighet, sier prosjektsjef Katrine Sælensminde Erstad.

Fellesprosjektet starter en egen markedsdialog for K-08 til høsten og entreprisen er tenkt lyst ut i midten av 2024.

- Robust men fleksibel kontraktstrategi

- Vi har lagt vekt på å få en kontraktstrategi som er robust, men samtidig fleksibel i forhold til endringer. Prosjektet har en tidshorisont på 12 år, og det kommer til å bli endringer både i markedets kapasitet, kompetanse og interesse, og i teknologisk utvikling og miljø- og klimakrav, understreker Sælensminde Erstad.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Bane Nor, er Norges største tunnelprosjekt.

Prosjektet er åpne for endringer slik at hver kontrakt blir tilpasset markedet og gjeldende forutsetninger til enhver tid. Det er avhengig av investeringsbeslutning og godkjenning av ny finansieringsmodell, og dette utgjør en usikkerhet når det gjelder tidsperspektivet som er skissert.

Powered by Labrador CMS