Prosjektleder Reidar Johansen og byggeleder Jonny Gullholm på befaring på Haugbakken i Tjeldsund kommune i 2020, ved en arkeologisk utgraving forbindelse med veiprosjektet E10 Hålogalandsveien.
Prosjektleder Reidar Johansen og byggeleder Jonny Gullholm på befaring på Haugbakken i Tjeldsund kommune i 2020, ved en arkeologisk utgraving forbindelse med veiprosjektet E10 Hålogalandsveien.

Vegvesenet: E10 Hålogalandsveien kan endre hele bransjen

Statens vegvesen har aldri stilt strengere miljø- og klimakrav. Målet er å halvere mengden CO₂-utslipp og utvikle nye tiltak og løsninger for grønnere veibygging.

Publisert

- Vi ønsker med dette å bidra inn i det grønne skiftet, og sette presedens for fremtidig veibygging og anleggsdrift, sier avdelingsdirektør for Utbygging nord, Stein Johnny Johansen.

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for Stortinget. Sier Stortingsflertallet ja til å finansiere OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen, sier de også ja til å la Statens vegvesen teste ut Norges strengeste klimakrav for veibygging.

- Vi har en svært kunnskapsrik, dedikert og sulten prosjektgruppe som higer etter å komme i gang med dette viktige prosjektet. Prosjektet er modent og vi er klar til å realisere det, sier prosjektleder Reidar Arnfinn Johansen.

Nord-Norges største samferdselsprosjekt

Det nye veianlegget mellom Sortland, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til 9,2 milliarder kroner og skal delvis finansieres med bompenger.

Byggingen skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene. Byggetiden forventes å være på 6-7 år og OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å drifte og vedlikeholde veianlegget i 25 år.

Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele18,3 milliarder kroner.

Hålogalandsveien: 82 km vei skal bygges med Norges strengeste miljø- og utslippskrav.
Hålogalandsveien: 82 km vei skal bygges med Norges strengeste miljø- og utslippskrav.

Pilotprosjekt for grønnere bygging

I Statens vegvesen er det gjort et omfattende utviklingsarbeid for å utvikle nye klima- og miljøkrav til OPS-prosjektet.

- Ingen prosjekter har til nå hatt så spenstige klimakrav som denne kontrakten, sier prosjektleder Johansen.

Eksempler på tiltak er:

  • Et tallfestet minimumsnivå av klimagassreduksjon.
  • Krav til forpliktende klimagassbudsjett med bonus- og sanksjonsordninger.
  • Sikre mulighetene for ytterligere CO₂-reduksjoner underveis i kontraktsperioden.
  • Gjennomgående fokus og krav til bærekraftig gjennomføring, koblet opp mot FNs bærekraftsmål.
  • Premiering av innovativ gjennomføring som kan gi ytterligere klima- og miljøgevinster.

Prosjektets innhold

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter:

  • Totalt 82 km tofelts vei, fordelt på 35 km ny vei i eksisterende trasé, 27 km tunneler og 20 km vei i ny trasé.
  • En rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.
  • Etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveier, samleveier for avlastet veinett, tilkoplinger til eksisterende vei, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.

Prekvalifisering og forhandlinger

Når Stortinget vedtar finansiering, er Statens vegvesen klar til å lyse ut kontrakten i markedet. Vegvesenet vil prekvalifisere inntil tre selskaper for denne anskaffelsen.

For å bli prekvalifisert, må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å håndtere utbyggingen og drifte veianlegget i 25 år.

Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Forutsatt at finansieringen besluttes i løpet av våren, kan signering av kontrakt skje tidlig i 2023. Hålogalandsvegen kan dermed stå ferdig i løpet av 2029.

Mer for pengene

Strekningen er et av veiprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. I forarbeidet til NTP-en, identifiserte etaten innsparinger på 134 milliarder kroner for litt over hundre prosjekter og strekninger. Det ga økonomisk rom til flere store prosjekter i denne planen.

- Som Norges desidert største landbaserte byggherre, var det viktig for oss å få på plass og kunne realisere så mange veiprosjekt som mulig. Vi sørger helt enkelt for at samfunnet får mer vei for pengene, sier utbyggingsdirektør, Kjell Inge Davik.

Raskere, kortere og tryggere

Hensikten med prosjektet, er å binde Hålogalands-regionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen.

Det skal gjøres ved å bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km, og reisetiden på strekningen blir redusert med ca. 39 minutter.