Slik ser det nye Stotrasambandet ut på tegnebrettet.
Slik ser det nye Stotrasambandet ut på tegnebrettet.

Gjør klar prosjekter for 22 milliarder

Statens vegvesen forbereder nå tre gigantiske veiutbygginger etter en OPS-modell. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er store veiprosjekter i Hedmark, Hordaland og Nordland/Troms med en antatt kostnad på mer enn 22 milliarder kroner.

Det tre prosjektene er Sotrasambandet Rv 555 i Hordaland, E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Nordland og Troms fylke og Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet i Hedmark fylke.

De tre prosjektene har en antatt investeringskostnad på 7,5-8,5 milliarder, 6-7 milliarder og 3,5-4 milliarder henholdsvis.

OPS står for offentlig-privat samarbeid. OPS –kontrakter er langtidskontrakter som omfatter bygging, drift og vedlikehold i 20-25 år. OPS-kontrakten overfører mer helhetlige oppgaver, ansvar og risiko til et privat selskap.

- Et godt OPS-prosjekt forutsetter for det første klare krav til funksjon og kvalitet på veien gjennom hele kontraktsperioden. For det andre må kontrakten gi OPS-selskapet økonomiske incentiver til god fremdrift og leveranse, sier direktør Lars Aksnes, ifølge vegnett.no.

For tiden jobber Veidirektoratet i samarbeid med Region øst, vest og nord med prosjektene. I arbeidet med selve OPS-modellen, det vil si hvordan incentivene og betalingsmodellen skal være, benytter Veivesenet konsulentselskapet PWC som rådgivere. Selskapet har lang erfaring med OPS fra Storbritannia og andre land som har benyttet modellen, som Nederland, Tyskland, Canada og Australia.

OPS-selskapet finansierer byggearbeidene via egenkapital og lån. En viktig del av kontakten er hvordan staten betaler OPS-selskapet gjennom driftsfasen. Her vil departementet ha vurdert en noe annen innretning enn forrige gang. Staten skal tilbakebetale en større del av byggekostnadene når veien er åpnet. Dette for å redusere de finansielle kostnadene for staten, ifølge stortingsmeldingen «På rett vei».

Det som er likt med OPS:

  • Veivesenet står for planlegging fram til vedtatt reguleringsplan og skal gjøre grunnerverv
  • Statens veivesen er OPS-selskapets kontraktspart.
  • Statens veivesen er myndighet og skal godkjenne arbeidsvarsling, skiltplaner  mv.

Det som er ulikt med OPS:

  • Statens veivesen overfører mer helhetlige oppgaver, ansvar og risiko til den private parten.
  • Det opprettes et OPS-selskapet, som har som sin eneste oppgave å levere prosjektet.
  • OPS-selskapet er byggherrens representant.
  • OPS-selskapet prosjekterer veiutbyggingen.
  • OPS-selskapet står for drift og vedlikehold i 20 år-25.

Kilde: vegnett.no