E134 blir hovedveien

Samferdselsdepartementet har bestemt seg for hva som blir hovedveien mellom Øst og Vest.

Publisert Sist oppdatert

Fredag klokka 10 presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om status for valget av hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet.

– Statens vegvesen skal velge to hovedveier mellom øst og vest. Den ene skal dekke den sørlige delen av Sør-Norge, og det blir E134. Med nye tunneler vil du kunne få betydelig kutt i reisetid, og du vil kunne også få bedre stabilitet på vinteren, sa Solvik-Olsen, sier Ketil Solvik-Olsen.

Bakgrunnen er at regjeringen nå har tatt beslutning om videre arbeid med strategi og prioritering for hovedforbindelsene for vei mellom Østlandet og Vestlandet. Endelige beslutninger vil bli tatt i behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029.

Den andre hovedveien blir enten riksvei 7 eller riksvei 52, men regjeringen tar ikke stilling til om en av disse to også skal få status som stamvei. Det betyr at E16 over Filefjell er droppet.

Ministeren legger til grunn anbefalingen fra Statens vegvesen når E134 nå blir valgt.

- På strekningen vil det være nødvendig at Vegvesenet utreder om fremtidig E134 skal gå om Rauland eller Seljord. Endelig beslutning tas i NTP, sier Solvik-Olsen.

Rv7 og 52 utredes videre

Statens vegvesens anbefaling for den andre hovedforbindelsen var Rv52. Regjeringen vil be Vegvesenet om at det utarbeides en KVU for strekningen mellom Gol og Voss (Rv7 vs Rv52, som er de mest aktuelle hovedveiene til Bergen), slik at man kan ta en beslutning i forbindelse med behandlingen av neste NTP.

- Gode transportårer binder landet sammen. Regjeringen har påpekt behovet for å utvikle to ruter som vesentlig reduserer reisetiden mellom Østlandet og Vestlandet. Nå gir vi Statens vegvesen klare signaler om at i arbeidet med neste Nasjonal transportplan (NTP) skal E134 legges til grunn som én trase. En grundigere utredning av alternativene Rv7 og Rv52 skal gi beslutningsgrunnlag for valg av trasé mellom Oslo og Bergen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Denne saken handler om å velge noen traseer hvor vi skal redusere reisetid, slik at de blir naturlig foretrukne ruter for hoveddelen av trafikken mellom Østlandet og Vestlandet. Dersom vi får kanalisert tungtransporten inn på noen utvalgte ruter, vil det også gi økt trafikksikkerhet og kjøreopplevelse på de veistrekningene som får redusert tungbiltransport.

- Regjeringens beslutning betyr ikke at noen veier blir glemt. Alle veiene har viktige funksjoner lokalt og regionalt. Trafikksikkerhet, rassikring og generelt vedlikehold vil fortsatt være viktig på alle veistrekninger, og regjeringens store vedlikeholdsløft skal bidra til at alle veistrekningene over tid holder en god standard. Men når vi skal investere i tiltak for å vesentlig redusere reisetid mellom landsdelene samt bedre reisehverdagen for tungtransporten, da må vi velge hvor vi investerer knappe ressurser. Vi oppnår ikke samfunnsmessige gevinster dersom vi sprer investeringsmidlene tynt utover, sier samferdselsministeren.

E16 vintersikker

Selv om E16 nå vrakes skal planlagte utbedringer fortsatt gjennomføres.

- For E16 over Filefjell skal påbegynte prosjekter i dagens NTP ferdigstilles. Da har vi en vei som har vist seg å være rimelig vintersikker. Samtidig har transportnæringen påpekt at E16 tar vesentlig lenger tid og derfor ikke er den foretrukne for transportåren ved normale forhold.