Veidekke har store utfordringer med lønnsomheten i flere anleggsprosjekter.
Veidekke har store utfordringer med lønnsomheten i flere anleggsprosjekter.

Veidekke sliter med lønnsomheten

Deler entreprenørvirksomheten i to.

Publisert

Etter nye vurderinger av prosjektporteføljen har Veidekke besluttet å gjennomføre en nedskrivning på 550 millioner kroner i den norske anleggsvirksomheten.

Nedskrivningen er i hovedsak knyttet til samferdselsprosjekter hvor det er stor usikkerhet knyttet til inntektsgrunnlaget. Selskapet setter umiddelbart i verk tiltak for å styrke lønnsomheten og risikostyringen i større anleggsprosjekter, og gjør endringer i konsernledelsen for å forsterke fokus på den norske anleggsvirksomheten.

Må redusere risikoen

I løpet av 2017 foretok Veidekke en større omorganisering og omlegging av strategien for den norske anleggsvirksomheten. Bakgrunnen for endringene var at virksomheten hadde vist «utilfredsstillende prosjekt-lønnsomhet spesielt innenfor prosjekter i samferdselssektoren».

Anleggsvirksomheten sto i 2017 for 13 % av Veidekkes samlede omsetning, og rapporterte en resultatmargin på -1,6 %. Omorganiseringen innebar innsettelse av ny ledelse, en rendyrket prosjektorganisasjon, samt økt satsing på totalentrepriser og på andre prosjekter hvor Veidekke har de beste forutsetninger.

Det er foretatt en ny vurdering av prosjektporteføljen som består av ca. 50 anleggsprosjekter i Norge fordelt på samferdsel, industri og energi/annet. Det er avdekket behov for å redusere risikoen i porteføljen og selskapet har besluttet å gjennomføre en nedskrivning på totalt 550 millioner kroner som blir belastet regnskapet for andre kvartal 2018.

- Svært skuffende

Nedskrivningen er i hovedsak knyttet til to pågående og ett avsluttet samferdselsprosjekt, samt et prosjekt innen energisektoren, skriver Veidekke i en pressemelding.

Det er i tillegg gjennomført nedskrivning på enkelte andre prosjekter i porteføljen hvor forventningene til fremtidig inntjening er nedjustert. Dette medfører at den økonomiske risikoen i porteføljen reduseres. De aktuelle prosjektene er alle signert i årene før anleggsvirksomheten ble omorganisert og den nye strategien ble lagt i 2017.

- Våre lønnsomhets-utfordringer for anleggsvirksomheten i Norge er ikke løst. Selv om vi erfarer at tiltakene vi satte inn i fjor ser ut til å ha ønskede effekter, er det svært skuffende at vi må foreta store økonomiske nedskrivninger på vår prosjektportefølje i Norge. En hovedutfordring har vært utførelsesentrepriser på samferdselsprosjekter med store endringsbehov der det har vist seg krevende å få full kompensasjon for endringene. Vi erkjenner at vi som organisasjon ikke har gjort gode nok vurderinger av usikkerheten og kompleksiteten i disse prosjektene, sier konsernsjef Arne Giske i en kommentar.

Deles i to

Veidekke setter derfor i verk en rekke tiltak som skal bedre lønnsomheten i anleggsvirksomheten.

Endringer i konsernledelsen gjøres for å forsterke fokuset på den norske anleggsvirksomheten, hvor den norske entreprenørvirksomheten deles i to: Øivind Larsen blir ny konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten og Hans Olav Sørlie blir konserndirektør for byggvirksomheten.

Dag Andresen trer ut av konsernledelsen og får et særskilt ansvar for forbedringsarbeid knyttet til anleggsvirksomheten. Andresen vil fortsatt rapportere direkte til konsernsjef Arne Giske.

Skal være selektive og få bedre kontroll

Konsernet utvider selskapets program for usikkerhetsstyring på prosjekt- og porteføljenivå på alle enheter i Veidekke. Programmet omfatter nye verktøy, prosesser og metoder for tidlig å avdekke risiko i prosjekter og for å gjøre riktige vurderinger og beslutninger. I tillegg til konsernledelsens løpende oppfølging av prosjekter med stor usikkerhet, vil et nyetablert internstyre for anleggsvirksomheten følge tett opp tilbud og de store pågående prosjekter.

Veidekke vil på kort sikt sikre tilstrekkelig ledelseskapasitet i pågående samferdselsprosjekter og fokusere på en sikker og lønnsom gjennomføring av disse. Selskapet vil i den nærmeste tiden være «ytterst selektive» i prioriteringen av prosjekter hvor risiko, geografi, kunde og kontraktsform er vesentlige parametere.

- For anleggsvirksomheten skal tiltakene vi nå gjennomfører sikre oss bedre kontroll på prosjektporteføljen. Vi vil nå også foreta en grundig vurdering av virksomhetens strategi, i tillegg til å gå gjennom kostnadsstrukturen i hele konsernet med sikte på å ta ut kostnadsbesparelser og skape aksjonærverdier, sier konsernsjef Giske.

Flere detaljer kommer i august

Inkludert nedskrivningen på 550 millioner kroner, vil virksomhetsområdet Entreprenør Norge rapportere et resultat før skatt på ca. -440 til -470 millioner kroner for andre kvartal 2018.

Ytterligere detaljer relatert til Veidekkes andre kvartal skal offentliggjøres sammen med kvartalsrapporten 16. august 2018.

Veidekke vil fra og med tredje kvartal 2018 endre segmentrapporteringen ved at Entreprenør Norge splittes i Bygg Norge og Anlegg Norge.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS