Bilde av rassikringsjobb ved Deidlo på fv. 13 langs Hardangerfjorden. Nå skal snart rassikrere få enda bedre datastøtte for sikringsjobbene enn tidligere.

Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred

Mange kloke hoder og ressurser har sammen kommet opp med et nettbasert verktøy som skal gi svar på hvordan skred kan avverges.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Større nedbørmengder og mer ekstremvær medfører økt skredfare. Mange steder følger ingeniører og planleggere med på risikobildet, men er usikre på hva de skal foreta seg. 

Nå får de for første gang, ifølge NGI, et «lavterskeltilbud» som kan hjelpe dem å velge tiltak.

Et nettbasert verktøy kalt Larimit gjør det enkelt å skaffe seg oversikt over hva som kan gjøres for å avverge skred, med hovedfokus på vannutløste skred. Det nye verktøyet lanseres på et seminar i regi av SFI-prosjektet Klima 2050 på NGI tirsdag 6. november 2018.

Alle som jobber med arealplanlegging og samfunnssikkerhet tilhører målgruppen.

Mange tiltak og metoder

Skredvoller beskytter Loen Skylift i Sogn og Fjordane.

Fakta Larimit

 • Forkortelse for Landslide Risk Mitigation Toolbox
 • Verktøyet lanseres tirsdag 6. november 2018
 • Blir tilgjengelig for alle, og uten kostnader for brukeren.

- Med det nye programmet kan man legge inn nøkkelinformasjon om det aktuelle området og beskrive problemet. Så lager Larimit en oversikt over egnede tiltak og metoder i prioritert rekkefølge, sier Bjørn Kalsnes som er fagansvarlig for risiko og klimabelastning på NGI, og ansvarlig for utviklingen av Larimit

Fakta Klima 2050

 • Klima 2050 – Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure.
 • Et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) etablert i 2015 som et konsortium av 20 aktører innen forskning/undervisning, offentlige institusjoner og privat næringsliv.
 • Formålet er i første rekke å beskytte bygninger og kritisk infrastruktur mot økende nedbørmengder og flomvann.
 • Finansieres av Forskningsrådet samt deltakerne i prosjektet.
 • Ledes av Sintef Byggforsk og har senterledelse i Trondheim.

Mer informasjon om senteret og partnerne finne på www.klima2050.no

for Klima 2050.

Det ligger ca. 60 ulike tiltak og metoder inne i «verktøykassa». Tiltak som kan hindre utløsning av skred utgjør det store flertallet. Men Larimit inneholder også en rekke tiltak som kan settes i verk for å minske

skadeomfanget hvis nedbør eller flom fører til løsmasseskred.

- Du får en god oversikt over hva som finnes av mulige metoder, med vekting av hver enkelt. De mest relevante tiltakene kommer opp i en liste. Dermed får du det du trenger for å gå i gang med detaljplanleggingen, sier Bjørn Kalsnes. 

Norges Geotekniske Institutt (NGI)

...er et internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Det utvikler løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg.

NGI arbeider i følgende markeder:

 • Offshore energi
 • Bygg, anlegg og samferdsel
 • Naturfare
 • Miljøteknologi.

NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia.

NGI ble stiftet i 1953.

Målgruppen for Larimit er i første rekke kommunalt ansatte, rådgivende ingeniører og planlegger i etater og direktorater, som NVE, Statens vegvesen og Bane Nor. Noe basiskunnskap om skred er nødvendig, men man skal ikke trenge å være skredekspert.

Testet av Bane Nor

En gruppe i Bane Nor har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet testet en prototype av det nye verktøyet.

- Det vil være nyttig når man skal vurdere tiltak etter at det er gått et skred, og også når man skal vurdere utbygging i et område som er skredutsatt, sier Maria Hetland Olsen, som er hydrolog i Bane Nor.

En del av Klima 2050

Utviklingen av Larimit er skjedd i regi av Klima 2050, et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). (Se faktaboks)

Verktøyet inngår i senterets arbeidspakke 3, som har til formål å redusere risiko for skred som utløses av nedbør, vesentlig jord- og flomskred. 

Verktøyet vil bli utvidet med nye tiltak og nye funksjoner etter hvert som det tas i bruk, og også som en følge av utvikling i Klima 2050.

Powered by Labrador CMS