Illustrasjonsbilde.

13 gravearbeider stanset

I mai og første del av juni har Arbeidstilsynet gjennomført 222 tilsyn med grøfte- og gravearbeid. På 13 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Arbeidstilsynet vurderer å gi åtte overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen. Hovedinntrykket er likevel at de fleste virksomhetene som fikk tilsyn i aksjonsperioden jobber godt med sikkerheten.

- Arbeid i dype grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid. Arbeidsgiver må derfor sørge for at arbeidet kan foregå trygt og sikkert, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet

- 13 stans er ikke et veldig høyt tall, men skadepotensialet er stort. Derfor er det svært alvorlig for de arbeidstakerne som risikerer å bli utsatt for en ulykke fordi sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt, sier Vollheim.

Høysesong for gravearbeid

På denne tiden av året er det mye gravearbeid, og tilsynsaksjonen er et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere skader og ulykker i anleggsbransjen.

Typiske funn, som har ført til pålegg i tilsynsaksjonen er:

 • Virksomhetene har ikke utarbeidet grøfteplaner
 • De har ikke brukt geoteknisk kompetanse i planlegging av gravearbeidet
 • Oppfølging av grøfteplaner er mangelfull
 • Gravemasser er plassert for nær der det er gravd
 • Det er ikke gjort gode nok tiltak for å hindre utrasing av sidevegger i grøft
 • Rømningsveier mangler
 • Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr og maskiner
 • Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
 • HMS-kort mangler

Tiltak for sikkert grøftearbeid

Når det gjøres risikofylt arbeid som grøftegraving, er det viktig at arbeidsgiver skaffer seg god kunnskap om grunnforholdene og planlegger arbeidet slik at ingen blir skadet, påpeker Arbeidstilsynet.

Er grøften over to meter dyp, må det utarbeides en grøfteplan. Den skal blant annet omfatte en skriftlig arbeidsinstruks som beskriver hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som må gjøres. Kravet til grøfteplan gjelder uavhengig av kravet om SHA-plan (sikkerhet- helse- og arbeidsmiljøplan).

Dersom grøften eller sjakten har loddrette sider og er dypere enn 2 meter, skal den avstives. Alternativt må grøften ha en annen form for personsikring.

Når grøften er dypere enn 3 meter skal en faglig kvalifisert person dimensjonere og dokumentere avstivningen. Hvis virksomheten selv ikke har slik kompetanse, må den skaffes utenfra.

Gravemassene skal plasseres slik at verken gravemassene, eller massene de blir lagt oppå, raser ut. Massene skal legges minst 1 meter fra sjakt- eller grøftekanten. Grøfter som er dypere enn 1 meter, skal ha én eller flere rømningsveier.

Alvorlige ulykker

- Arbeidstilsynet vil gjennomføre en lignende tilsynsaksjon til høsten. Vi har valgt å fokusere på dette temaet fordi skadepotensialet er stort når ulykker skjer. Vi har blant annet registert ulykker hvor arbeidere blir helt eller delvis begravd av masser som raser ned, blir truffet av armen på en gravemaskin når de oppholder seg i maskinens arbeidsområde, får stein over seg, og det har vært ulykker der gravemaskiner velter eller blir med et ras ut i vann. Når masser gir etter, følger gjerne maskinen med, og de som arbeider i området rundt er også utsatt. Dette er alvorlige ulykker, og slike ulykker må forebygges, sier Trude Vollheim.

I de ulykkene Arbeidstilsynet har registert, er gravemaskiner ofte involvert, men også dumpere, lastebiler og hjullastere.

Stans i arbeidet

Ved overhengende fare kan Arbeidstilsynet stanse de aktivitetene som er knyttet til faresituasjonen, selv om pålegg ikke er gitt.

Eksempler på aktiviteter og forhold som ble stanset under kontrollene er:

 • Bratte usikrede graveskråninger
 • Ingen rømningsveier fra grøft
 • Gravemasser plassert på grøftekant
 • Geoteknisk kompetanse ikke brukt og dermed tvil om graving er forsvarlig

Workshop høsten 2019

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig, og arbeidstakerne skal aktivt medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Arbeidstakerne har plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt på arbeidsplassen.

Senere i 2019 vil Arbeidstilsynet arrangere en workshop om gravearbeid. Her oppsummeres blant annet erfaringer fra tilsynsaksjonen i mai og juni og tilsynsaksjonen som er planlagt over sommeren, slik at bransjen selv kan bruke denne kunnskapen i sitt forebyggende arbeid.

Powered by Labrador CMS