Kontrakten er på 106,9 millioner kroner og ble tirsdag 7. januar underskrevet av anleggsdirektør Bjørn Velken hos Kruse Smith Entreprenør AS og prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen.

Nye Statens vegvesen

I 155 år har Statens vegvesen gjennom «sams vegadministrasjon» administrert fylkesveiene for fylkeskommunene.

Som en del av regionreformen overtar nå fylkeskommunene selv oppgavene med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveinettet.

Statens vegvesen og Nye Veier AS skal fortsatt ha dette ansvaret for riks- og europaveiene, og dermed også E18 Haumyrheitunnelen.

E18 Haumyrheitunnelen

Det første som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen av E18 Haumyrtunnelen, er bygging av omkjøringsvei for trafikken på E18 inn mot sentrum i Kristiansand. Det vil i praksis si at trafikken etter hvert blir omdirigert ned til Sømsveien (gamle E18) og opp igjen på østenden av Varoddbrua.  

I mai 2020 starter arbeidene inne i selve tunnelen. Først da skal vestgående tunnelløp inn mot sentrum rehabiliteres, deretter østgående tunnelløp som også skal utvides til å omfatte et kollektivfelt. Total varighet på tunnelarbeider er beregnet å bli omtrent 10 måneder.

Etablering av kollektivfeltdelen i prosjektet finansieres med bompenger fra samferdselspakken for Kristiasandsregionen, mens utbedring av eksisterende tunnelanlegg finansieres med statlige midler.

Tunnelutbedringsarbeidene forventes avsluttet i mars 2021.