Arbeidstilsynet:

- Flere studier viser at å legge asfalt med lavere temperatur reduserer helsefarene for asfaltarbeiderne, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

- Lavtemperatur-asfalt reduserer helsefarene

Når veiarbeidere legger varm asfalt, utsettes de for støv, røyk og damp. Asfaltrøyken inneholder kreftfremkallende stoffer og svevestøvet fra asfalten kan gi luftveisinfeksjoner, astma og bronkitt.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Flere studier viser at å legge asfalt med lavere temperatur reduserer helsefarene for asfaltarbeiderne, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

- Både asfaltbransjen og Arbeidstilsynet ønsker å oppfordre fylkeskommunene og andre veieiere til å øke bruken av lavtemperaturasfalt på norske veier. Dette er viktig for helsa til mange arbeidstakere og antas i tillegg å gi lavere klimautslipp og reduserte energikostnader, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I 2019 ble det brukt ca. 7,6 millioner tonn asfalt i Norge. Bare 23 % av dette var lavtemperaturasfalt.

Flere undersøkelser er gjennomført

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har i 2011 undersøkt kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk arbeidsbelastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt.

Dette forsøket ble fulgt opp i 2013.

Begge undersøkelsene konkluderte med at de ansatte ble mindre utsatt for asfaltrøyk og damp ved bruk av lavtemperaturasfalt (LTA) enn med varmasfalt. Polyaromatiske hydrokarboner i bitumen-damp kan være skadelig for kroppen.

Stami fant ingen forskjell i eksponering for aminer.

Undersøkelsene viste også at det ikke er forskjell på fysisk belastning (hjertefrekvens og muskelbelastning) for asfaltleggerne ved bruk av lavtemperaturasfalt sammenlignet med varmasfalt.

Like slitesterke

En høytrafikkert vei består gjerne av flere asfaltlag (slitelag, bindlag og bærelag).

Statens vegvesen har i perioden 2011-16 fulgt opp elleve forsøksstrekninger over hele landet med lavtemperaturasfalt i etatsprogrammet Varige veger.

Etter fem år ble det konkludert med at utviklingen til LTA- og referansedekkene var forholdsvis lik.

Hva er asfalt?

Asfalt består normalt av 94-95 % steinmaterialer og 5-6 % bitumen som bindemiddel. I tillegg tilsettes mindre mengder andre typer kjemikalier, blant annet aminer. Bitumen er et restprodukt etter raffinering av råolje.

Bitumen inneholder 30-40 ppm polyaromatiske hydrokarboner (PAH) som avdamper ved oppvarming av asfalt.

Polyaromatiske hydrokarboner kan:

  • være kreftfremkallende
  • forverre hjerte- og karlidelser
  • forårsake effekter på immunsystemet
  • være skadelig for arvestoff
Powered by Labrador CMS