Ombyggingen av Knut Alvsons gate og ombyggingen av krysset med Kornsilovegen er utsatt.
Ombyggingen av Knut Alvsons gate og ombyggingen av krysset med Kornsilovegen er utsatt.

Avlyser anbuds-konkurransen etter å ha mottatt ett tilbud

Miljøprosjektet blir for dyrt.

Innlandet fylkeskommune lyste i vår ut en anbudskonkurranse på ombyggingen av Knut Alvsons gate i Hamar. Planen er å bygge om gata for å forbedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende og justere krysset med Kornsiloveien.

Tiltakene som er planlagt skal gjøre gaten mindre attraktiv for gjennomkjøring. Som en del av prosjektet skulle det også legges nye vann- og avløpsledninger for Hamar kommune.

Totalkostnad på 36 millioner kroner

Innlandet fylkeskommune mottok ved tilbudsfristens utløp i mai kun tilbud fra Dobloug Entreprenør AS.

- Tilbudssummen var høyere enn forventet, og skyldes kostnadsøkning på flere innsatsfaktorer slik som strøm, drivstoff og materialer. I tillegg til entreprisekostnader, har vi kostnader knyttet til grunnerverv, planlegging og byggherrerelaterte ting som gjør at den totale prosjektkostnaden ville blitt nærmere 36 millioner kroner. Dette er mer penger enn det vi har fått tildelt til prosjektet og vi har derfor blitt nødt til å avlyse anbudskonkurransen, forteller Tommy Skjærbekk, enhetsleder i Innlandet fylkeskommune.

Utbyggingen av Knut Alvsons gate er planlagt gjennomført som en klimapilot som det første utslippsfrie anlegget i Innlandet.

- Klimakravene i konkurransen har nok også bidratt til de økte kostnadene på dette prosjektet. Selv om vi har fått klimasatsmidler, er de totale kostnadene fortsatt for høye, fortsetter Skjærbekk.

Ny politisk behandling

Administrasjonen vil vurdere alternative løsninger, og melde saken opp til ny politisk behandling. Politikerne i hovedutvalg for samferdsel vil etter sommerferien ta stilling til hva som skjer med Knut Alvsons gate.

- Vi ser at andre utbyggere også får økte kostnader, og det er derfor ikke overraskende at fylkeskommunen opplever den samme utviklingen. Vi får se på alternativene før vi fatter en beslutning når vi får saken på agendaen etter sommerferien, sier Stein Tronsmoen, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Powered by Labrador CMS