Her er området fangvollen skal bygges, i terrenget ovenfor Vårstigen rasteplass på E6. Vollen skal bli cirka 240 meter lang.

Lesja Bulldozerlag AS skal bygge E6-fangvoll i Drivdalen

Blant ti tilbydere i konkurransen om bygging av skredsikringstiltaket for E6 Drivdalen, var det Lesja Bulldozerlag AS som ble valgt.

Publisert

Det har flere steder i Drivdalen i Trøndelag kommet skred og steinsprang gjennom årene. På en strekning på ca. 17 kilometer mellom Vårstigen og Klevan er det registrert over 60 skred og steinsprang de siste 20 årene.

– Nå får vi tatt området ved Vårstigen rasteplass, og det er etterlengtet. Det vil bli lagt stor vekt på sikkerhet i gjennomføringen av dette tiltaket, både for trafikantene og dem som skal utføre arbeidet, sier byggeleder Sondre Berger i Statens vegvesen.

I forbindelse med arbeid i rasfarlig område er det anskaffet InSAR-overvåkning. Denne teknologien skal gi et forvarsel før større skred oppstår, og leveres av Skred AS.

Statens vegvesen Drift og vedlikehold mottok tilbud fra følgende entreprenører:

Byggeleder Sondre Berger i Statens vegvesen.
 • Lesja Bulldozerlag AS, 4.962.000,00 kroner
 • Stian Brenden AS, 5.300.000,00 kroner
 • Oppdal Maskinkompani AS, 6.012.683,00 kroner
 • Erling Rolstad AS, 6.873.275,00 kroner
 • Ahsco Entreprenør AS, 7.203.745,00 kroner
 • Åge Haverstad AS, 7.261.519,80 kroner
 • Anlegg og Entreprenørservice AOES AS, 7.557.088,88 kroner
 • Winsnes Maskin & Transport AS, 7.793.309,00 kroner
 • X Anlegg AS, 8.845.390,00 kroner
 • Austad Maskinstasjon AS, 10.413.050,00 kroner

Faktainformasjon om arbeidene med fangvoll

 • Prosjektet er en utførelsesentreprise (NS 8406 under EØS-terskel)
 • Målet er å bidra til å sikre E6 som transportåre mellom Midt- og Sør-Norge, samt rasteplassens brukere.
 • E6 har på denne strekningen en fartsgrense på 80 km/t og en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på cirka 2300 kjøretøy.
 • Anleggsområdet ligger i Dovrefjell nasjonalpark.
 • Fangvollen vil bestå av cirka 11.500 m3 masser, både stedlige og tilkjørte
 • Målet for prosjektet er ferdigstillelse i desember 2023.

Lesja Bulldozerlag er valgt på bakgrunn av laveste tilbudssum, som er tildelingskriteriet i denne konkurransen. Tilbudene er kontrollert og meddelt tilbyderne, nå gjenstår klageperioden før kontrakten kan signeres.

Dette skal gjøres

– Det skal etableres en fangvoll på østsiden av E6 ved Vårstigen rasteplass i Drivdalen. Prosjektet omfatter graving og masseflytting. Bakgrunnen for prosjektet er et større steinsprang som gikk i området høsten 2021. Da endte flere store blokker på veien, sier byggeleder Sondre Berger i Statens vegvesen.

I etterkant av steinspranget høsten 2021, ble det gjort en geologisk vurdering av strekningen, hvor det ble registrert et løst parti i berget rett overfor Vårstigen. Anbefalingen fra geolog var å etablere en skredsikringsvoll, og at dette tiltaket burde prioriteres først, forteller Berger.

– En fangvoll vil også være mindre fremmed i terrenget enn et fanggjerde eller andre former for skredsikring. Vollen skal også gjennomgå revegetering, slik at det etableres ny vegetasjon hvor topplaget fra området gjenbrukes. 

Skal lyse ut bergsikringskontrakt

I løpet av uværet Hans var det utgliding av den ene kjørebanen ved Granmo Camping, ved Vårstigen sør kom det et jordskred som gikk over begge kjørefelt og ved Vårstigen to kilometer lenger nord kom det et jord- og steinskred fra terrenget over bergskjæringa.

– Det jobbes i tillegg med å lyse ut en bergsikringskontrakt som også vil omfatte E6 Drivdalen. Gjennom den kontrakten kan vi gjøre ytterligere tiltak på strekningen i tillegg til fangvollen som skal bygges i høst, sier seksjonssjef Anni Kari Pedersen.

E6 Drivdalen er et spesielt område og en spesiell strekning, understreker Pedersen.

– Når det skal bygges i en nasjonalpark, må Statens vegvesen må ha dispensasjon for alle tiltak som gjøres. Kravene er naturligvis strenge. For eksempel må massene stamme fra nasjonalparkens område og må være fri for fremmede arter, og det blir strenge krav for anleggsdriften. Styrken er at området er godt kartlagt gjennom en egen naturfarevurdering, og det er gjort omfattende registreringer via drone.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon om oppstartsdato, anleggsgjennomføring og trafikkavvikling når vi har gjennomført samhandling med valgt entreprenør, avslutter Berger.

Powered by Labrador CMS