Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. (Foto: Tuan Eke)

- Fullt brukelig TØI-rapport

KOMMENTAR: Erling Sæther sier vår rapport er ubrukelig. Det er slett ikke sant.

KOMMENTAR: Vi har skrevet en rapport for Oslo kommune, Klimaetaten, med formål å bidra til økt kunnskap om miljøavtrykket fra næringstrafikk på Oslo kommunes område.

Rapporten er ment å inngå i beslutningsgrunnlaget for videre arbeid med utforming av tiltak og virkemidler rettet mot næringstrafikken.

Elise Caspersen, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Foto: TØI

Rapporten tar for seg miljøkonsekvenser av kjøring med vare- og servicebiler innenfor Oslos kommunegrenser. Vi har ikke forsøkt å beregne utslipp fra kjøring med alle gods- og varebiler registrert i Oslo, ei heller utslipp i andre kommuner fra næringstrafikk generert i Oslo kommune.

Vi mener Sæthers forslag til beregningsmetode i sitt innlegg på Samferdsel av utslipp slett ikke ville gitt et mer korrekt bilde. Sæther foreslår å beregne utslippene for biler registrert i Oslo uavhengig av hvor de kjører – det er ikke relevant for problemstillingen i vår rapport.

Metoden vi har brukt tar hensyn til hvor kjøring finner sted, og den bruker mer detaljerte utslippstall enn Sæther foreslår. De som er interessert i metodikken, kan lese vårt tilsvar i Samferdsel.

Tale Ørving, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Foto: TØI

Sæther påpeker også at tallene er beheftet med usikkerhet. Det er riktig og noe vi har påpekt i våre analyser. Mangel på perfekte data bør derimot ikke hindre muligheten for å få fram relevant informasjon.

Vår vurdering er at tilgjengelig datagrunnlag var tilstrekkelig for analysen. Dessuten baserer vi oss i stor grad på gjennomsnittstall, som Sæther bekrefter at stemmer overens med erfaringstall fra bransjen.

Elise Caspersen og Tale Ørving
Forskere, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Forsiden nå