Foto Avinor
Foto Avinor

Storflyplass på Leknes og ny veiløsning i regionen

Et prosjekt i regi av Avinor og Statens Vegvesen har utredet «Framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen». Prosjektets styringsgruppe anbefaler ny storflyplass på Leknes og ny veiløsning mellom Svolvær og Leknes.

Publisert

Rapporten er ferdigstilt og oversendes nå Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til spørsmålet om transportløsninger for Lofoten, Ofoten og Vesterålen i Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033. NTP er planlagt lagt fram våren 2021.

Forutsetter at Svolvær lufthavn nedlegges

Avinor har gjort omfattende vurderinger av ulike mulige lokaliseringer for en ny stor lufthavn i regionen. Man har kommet frem til at ny storflyplass på Leknes med tilhørende veiløsning gir best samfunnsøkonomi, og vil gi god utvikling og nytte for befolkning og næringsliv som følge av raskere og billigere direkteforbindelse til Oslo.

Bedre veiforbindelser vil øke nytten av storflyplassen og styrke samhandling og næringsutvikling i hele regionen.

Løsningen forutsetter at Svolvær lufthavn legges ned, samt en godkjent satellittbasert kurvet innflyging fra sør.

Finansiering over statsbudsjettet

Den samlede investeringen for vei og flyplass er estimert til rundt 6,4 milliarder kroner, derav 2,5 milliarder kroner til flyplass.

Avinor har ikke «økonomisk bærekraft» til å finansiere en ny stor lufthavn. Finansiering over statsbudsjettet er derfor en forutsetning, skriver Avinor i en nyhetsmelding.

- Den anbefalte løsningen gir et godt grunnlag for videre utvikling av regionen og forslaget vil styrkes ved en bred regional oppslutning, sier prosjektansvarlig Jon Sjølander i Avinor.