Den nye veien blir ca. 9 meter i bredden og dimensjonert for 80 og opptil 90 km/t.

- Dette er hovedpulsåren mellom Sør- og Nord-Norge, og veien mellom Fjerdingen og Grøndalselv er i dag for smal enkelte steder til at to kjøretøy kan passere hverandre samtidig. Veien er også ulykkesutsatt og holder generelt sett en ganske dårlig standard. På en strekning hvor ca. hvert fjerde kjøretøy er tungtransport må veien utbedres både for å heve trafikksikkerheten og framkommeligheten, sier Harald Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Tidlig involvering av entreprenør

Den største entreprisen dekker ca. 11 km av strekningen og vil bli lyst ut som en totalentreprise med prekvalifisering og konkurransepreget dialog. I dialog-delen av anskaffelsen vil entreprenørene bli invitert til å foreslå forbedringer i prosjektet. Dette gjelder også endringer som kan føre til omregulering av strekningen.

Anskaffelsen vil derfor gjennomføres i to faser, og invitasjon til prekvalifisering er planlagt lyst ut i midten av juni. Etter en vurdering av selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner vil tre av entreprenørene som melder sin interesse bli med til neste fase.

I fase to gjennomføres den konkurransepregede dialogen. Etter avsluttet dialog mellom den enkelte tilbyder og Statens vegvesen leverer entreprenørene inn et endelig tilbud på sitt løsningsvalg. Vegvesenet forventer at denne fasen avsluttes i januar/februar 2021.

- Det er allerede vedtatt en reguleringsplan for prosjektet der den nye veien hovedsakelig går langs dagens trasé. Men for å sikre at planen er så god som den kan være, både med tanke på kvalitet og kostnadseffektivitet, ønsker vi å involvere entreprenørene i en prosess med vurdere justeringer av traseen, sier Johnsen.

Prosjektet ønsker blant annet å se på om det vil være gunstig å bygge i mer jomfruelig terreng, og gjøre om det som da blir gamle deler av E6 til lokalvei. Dette samspillet mellom veivesenet og entreprenør kan føre til at det blir en omregulering av hele eller deler av den vedtatte reguleringsplanen før man starter byggingen av ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv.

- Det kan også vise seg at planen slik den er i dag er den beste og mest gjennomførbare løsningen, men vi ønsker en tidlig involvering av entreprenøren for å avdekke dette slik at vi kan ta de valgene som er mest optimale for strekningen og prosjektet, sier Johnsen.

Oppstart på delparsell

I midten av juni vil også delparsellen E6 Fjerdingelvbrua lyses ut i en egen utførelsesentreprise (enhetspriskontrakt).

Strekningen er på ca. 1 km og omfatter bygging av en ny bru over Fjerdingelva og ny kulvert over elva Litlåa, samt oppgradering av tilstøtende vei og to skogsvei-avkjørsler. Byggetiden er beregnet til ca. ett år. Det blir også lagt opp til en periode med sluttrydding av arbeidet våren 2022.

- Utfordringen med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet er spesielt stor over Fjerdingelva, og derfor ønsker vi å starte arbeidet der så snart som mulig. Fjerdingelvbrua har i dag en kjørebanebredde på ca. 5 meter og en krapp sving nord for elva. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner, og brua er i dag for smal til at to kjøretøy kan passere hverandre, sier Johnsen.

Utbedring av hele strekningen E6 Fjerdingen-Grøndalselv inngår i Handlingsprogram for riksveier 2018-2023, der det er satt av ca. 480 millioner i 2020-kroner. Prosjektet er gitt en startbevilgning på 20 millioner kroner i statsbudsjettet for inneværende år.