Skal gjøre Ceequal lettere tilgjengelig for norske brukere

Statens vegvesen, Bane Nor og Nye Veier har gått sammen med Grønn Byggallianse for å gjøre verktøyet Ceequal lettere tilgjengelig for det norske markedet.

Publisert Sist oppdatert

Sintef, som leder bransjenettverket Grønn anleggsektor, vil ta aktiv del i prosjektet. Norconsult vil være oppdrags- og prosessleder i arbeidet, på vegne av Grønn Byggallianse.

Ceequal (The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme) er et verktøy som brukes til å fremme bærekraftig utvikling og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter. Verktøyet gir mulighet til å sammenligne måloppnåelse innen bærekraft og kvalitet i prosjektene for å stimulere til kontinuerlig forbedring.

Mer bærekraft i anleggssektoren

Klimabudsjett og -regnskap for E18 Lysaker – Ramstadsletta

Et klimabudsjett for et vegprosjekt gir en detaljert oversikt over hvordan forbruk av materialer og energi bidrar til klimapåvirkning for vegstrekningen over levetiden. Klimabudsjettet er en livsløpsvurdering (Life Cycle Assessment, LCA). Det betyr at man vurderer klimapåvirkningen som er forårsaket både av aktiviteter i utbyggingsfasen, og av i drift og vedlikehold over strekningens forventede levetid (60 år).

Fra klimabudsjett til klimakrav

Klimabudsjettet gir et solid grunnlag for å påvirke valg av viktige materialer, løsninger, transportmidler og anleggsmetoder for å redusere prosjektets totale klimabelastning. Resultatene fra et klimabudsjett kan blant annet brukes som grunnlag for å stille miljøkrav til materialer, produkter og anleggsgjennomføring. Slike krav kan for eksempel omhandle maksimale utslipp av klimagasser fra produksjon av materialer, tekniske løsninger og levetid for komponenter.

Slik beregnes klimabudsjettet

Klimabudsjettet utarbeides ved at prosjekterte materialmengder og energiforbruk i utbygging, samt forventet forbruk til drift og vedlikehold, kobles med verdier for klimapåvirkning fra produksjon av materialer og energi. Den samlede klimapåvirkningen fra veginfrastrukturen er dermed summen av klimapåvirkning fra hver material- og energiinnsats.

Klimabudsjett for E18 Lysaker-Ramstadsletta

Klimabudsjett for E18 Lysaker – Ramstasdsletta ble utarbeidet i 2019. Kravet var at minst 90 % av kildene til klimagassutslipp skulle identifiseres og beregnes. Utgangspunktet for beregningene var mengdeangivelser og spesifikasjoner fra kostnadsoverslag med anslagsmetoden som ble gjennomført for strekningen i september 2017. På bakgrunn av resultatene fra klimabudsjettet har prosjektet utformet klimakrav til materialer og løsninger som er innarbeidet i kontraktene som blir lyst ut.

Asplan Viak/Aas Jakobsen AS har utarbeidet kontraktskrav og gjennomført beregninger av effekten av tiltakene.

Ceequal eies av det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE). Grønn Byggallianse koordinerer og fremmer det gode arbeidet som pågår med Ceequal i Norge, informerer om Ceequal og vil bistå BRE med å arrangere kurs i Norge.

- Det er et spennende system, og et nyttig verktøy for å gjennomføre bedre og mer bærekraftige prosjekter. Ceequal fremmer langsiktig tenkning og planlegging gjennom alle prosjektfaser – noe som gir mer bærekraftige løsninger. Vi gleder vi oss til å samarbeide med bransjen om å utvikle gode kurs og veiledere, sier oppdragsleder Martin Schreck i Norconsult.

Miljørådgiver Katrine Bakke ser spesielt frem til prosessen med å utarbeide en egen Ceequal-veileder til bruk i norske planprosesser.

- Dette er en bransjedugnad der suksessen avhenger av engasjement og oppslutning fra alle som bidrar; byggherrer, rådgivere og entreprenører, leverandører og forskningsmiljøer. Sammen må vi sørge for at Ceequal blir et nyttig og konkret arbeidsverktøy i anleggsprosjekter. Det er spennende å skulle bistå Grønn Byggallianse med å koordinere innspill og bidrag på tvers av bransjen, sier Bakke.

Fornøyde med verktøyet

Norconsult har allerede tatt i bruk Ceequal i flere prosjekter, og er godt fornøyd med hvordan verktøyet kan brukes til å fremme bærekraftige løsninger i anleggsprosjekter:

- Vår erfaring med Ceequal, er at det er et godt verktøy for å fremme helhetlig bærekraft i anleggsprosjekter. Det blir bra å få på plass en enhetlig gjennomføring i bransjen, sier prosjektdirektør Ketil Søyland i Norconsult.

Prosjekteier Grønn Byggallianse vil formelt invitere bransjen til deltagelse i prosjektet, gjennom deres ulike fagnettverk. Det er også mulig å melde sin interesse direkte til leder for marked og kommunikasjon i Grønn Byggallianse, Anders Nohre-Walldén (anders.nohrewallden@byggalliansen.no).

Powered by Labrador CMS