Illustrasjonsbilde.

Foreslår å endre mineralloven

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre mineralloven. Målet er en mer lønnsom og bærekraftig mineralnæring.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Mineraler er avgjørende for det grønne skiftet, og regjeringen er opptatt av at Norge skal ha en bærekraftig mineralnæring. Forslagene vi nå legger frem vil bidra til forenklinger for mineralnæringen. Samtidig ønsker vi å legge til rette for forsvarlig drift og mer profesjonelle aktører, noe som vil bidra til økt tillit til næringen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Følger opp anbefalinger

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt forslag til endringer i mineralloven til Stortinget.

Forslaget følger opp evalueringsutvalget rapport om mineralloven, som departementet mottok i 2018.

- Rapporten tok opp flere forbedringspunkter. I dette lovforslaget har vi fulgt opp anbefalingene som vi mener kan innføres nå og som vil være positive for næringen, sier Nybø.

De viktigste forandringene i mineralloven

Dette er blant de viktigste endringene:

  • Et generelt krav til nødvendige kvalifikasjoner for all mineralvirksomhet. Forslaget skal bidra til forsvarlig drift og begrense adgangen til ikke-profesjonelle aktører.
  • Et rekkefølgekrav hvor det kreves avklaring etter plan- og bygningsloven før søknader om driftskonsesjon tas til behandling.
  • Det skal være mulig å overdra driftskonsesjon innenfor visse rammer. Dette vil være en forenkling for næringslivet og bidra til raskere saksbehandling hos Direktoratet for mineralforvaltning.
  • Varslingsfristen for å igangsette undersøkelser er justert til to måneder før arbeidene settes i gang. Dette vil gi berørte parter mer tid til å ivareta sine interesser, og skal virke konfliktdempende.

De «mer kompliserte problemstillingene» fra Evalueringsutvalgets rapport blir fulgt opp i et pågående utvalgsarbeid, som skal levere sin innstilling innen 1. desember 2021.

Powered by Labrador CMS