Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei i Harstadpakken.
Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei i Harstadpakken.

Håpet på større konkurranse

To entreprenører ønsker å bygge det største enkeltprosjektet i Harstadpakken

Publisert

To entreprenører har søkt om å bli godkjent for konkurransen om å bygge delprosjekt S1 Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei i Harstadpakken i Troms og Finnmark fylke.

Prosjektet er en del av Harstadpakken som er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurranse ble utlyst etter at Stortinget besluttet tilleggsfinansiering gjennom Prop. 204S 15. juni i år.

Disse har meldt seg på i konkurransen:

  • Harstad Maskin AS
  • Anlegg Øst Entreprenør AS

- Vi hadde nok ønsket oss, og håpet på, en større konkurranse om denne jobben. Størrelsen burde passe godt til både store og mellomstore entreprenører, og også lokale aktører. Dette er en type jobb som viser at Statens vegvesen tilbyr noe for enhver smak i markedet. Men nå satser vi på at begge tilbyderne tilfredsstiller kvalifikasjonskravene og blir med videre, sier Geir Hartz Jørgensen, prosjektleder i Bypakke Harstad.

I Statens vegvesen, utbygging nord, er det Bypakke Harstad som står for gjennomføringen av de statlige tiltakene. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med ny innfartsåre langs Rv83 til Harstad, mellom Kanebogen og Seljestad. Parsellens lengde er 2,2 km.

Kontrakten omfatter bl.a. utbedring av to kryssområder fra T-kryss til rundkjøring, etablering av en påkjøringsrampe for veitrafikk, etablering av 2,2 km sykkelvei med fortau og GS-vei med tre bruer, tilhørende landskapsarbeider, støyskjerming, veilysanlegg og omlegging av en bomstasjon.

Arbeidene omfatter også etablering av nytt overvannssystem med gatesluk, sandfangkummer og transportledning av overvann for riksveien. For Harstad kommune utføres VA-arbeider. Det skal også etableres en liten sjøfylling med tilhørende VA-renseanlegg.

Ville begrense deltakelsen

Dette prosjektet har særlige utfordringer med tanke på gjennomføring og trafikkavvikling da det bygges i et sterkt trafikkert område. Årsdøgnstrafikken (gjennomsnittlig trafikkmengde målt per døgn over et år, ÅDT) er ca. 17.500.

- Av denne grunn har vi valgt en konkurranseform med prekvalifisering og etterfølgende forhandlinger. I utvelgelsen vil vi vurdere tilbyderne ut fra pris, og hvordan de skal gjennomføre utbyggingen og ivareta arbeidet med helse miljø og sikkerhet (HMS). Beste kombinasjon av pris og kvalitet blir tildelt kontrakt. Vi har valgt denne modellen for å kunne gjennomføre en god tilbudsprosess med høy kvalitet, sier Jørgensen.

Byggestart

Fristen for å levere forespørsel om prekvalifisering for konkurransen gikk ut 6. september.

Statens vegvesen skal vurdere om de to entreprenørene er tilstrekkelig kvalifisert for videre deltakelse i tilbudsprosessen.

Under forutsetning av at de er kvalifisert, vil Statens vegvesen gå videre i forhandlinger med disse to.

Statens vegvesen tar sikte på kontraktsignering tidlig i 2022, og byggestart i første halvår 2022.

Powered by Labrador CMS