Sindre Log startet i jobben som forskningsleder for faggruppen berg- og geoteknikk i Sintef Community 1. oktober.

Øker tunnelsatsingen

Sindre Log er klar for å ta tunnelbransjen og bergverksindustrien flere skritt videre.

Publisert Sist oppdatert

Tettere kontakt med bransjen og økt fokus på tunneler står på agendaen nå når Sindre Log har tatt over som forskningsleder for berg- og geoteknikk i Sintef Community.

- Potensialet i undergrunnen er enormt og kan gi oss løsninger på store samfunnsutfordringer, mener Log.

Log startet i jobben 1. oktober. Han er utdannet sivilingeniør innen anleggsteknikk fra NTNU og kommer til Sintef fra en jobb i internasjonal tunnelboremaskinindustri. Han har i en årrekke vært involvert i ulike bransjeforeninger og sitter i dag i styret i både Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) og International Tunneling Association (ITA-AITES).

- Det ligger et enormt potensial i undergrunnen. Løsninger på store samfunnsutfordringer, som transport, logistikk, energi, vann og karbonlagring, finnes der, sier Log.

Faggruppen han nå skal lede, er svært engasjert både i norsk og internasjonal tunnel- og anleggsbransje. Forskerne har spisskompetanse innen geoteknikk, numerisk modellering, tunnelteknologi, injeksjon, undergrunnsløsninger, gruvedrift, byggeråstoffer og naturstein.

Gruppen kommer til å fokusere på enda tettere kontakt med bransjen som nå vil møte strengere krav og forventninger fra samfunnet. Bransjen står også overfor flere samtidige teknologisprang med elektrifisering, digitalisering og kunstig intelligens, flåtestyring og autonomi.

- Sintef er i en særstilling for å bidra i disse teknologisprangene gjennom tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagmiljøene, sier Log.

Bedre bruk av georessurser

Tidligere forskningsleder og PhD Lisbeth Alnæs fortsetter i gruppa og vil jobbe videre med satsingsområdet georessurser, dekkende naturstein, byggeråstoffer og andre mineralressurser.

- Det grønne skiftet krever bedre utnyttelse av ressurser, både fra tunnelvirksomhet og tradisjonelle bergverk, sier Alnæs.

Naturstein, pukk, grus og sand, og foredlede produkter som industrimineraler og metaller, er nødvendige ressurser for elektrifisering og fornybar energiproduksjon. Behovet vil øke i takt med at verdens befolkning gjør det.

Sintef samarbeider på tvers av institutter og med bygge-, anleggs- og bergbransjene for å finne bærekraftige løsninger.

Berg- og geoteknikk i Sintef

Fagmiljøet innen berg- og geomekanikk er godt kjent for sitt berglaboratorium som blant annet utfører frosttesting og ingeniørgeologiske og bergmekaniske tester.

Berglaboratoriet er det nasjonale referanselaboratoriet for naturstein og verdensledende innen borbarhetstesting for TBM-drift.

Gruppen utfører også bergmekaniske feltundersøkelser, nasjonalt og internasjonalt, med bergspenningsmålinger, -overvåkning og deformasjonsovervåkning av anlegg over og under jord.

Slike målinger inngår i Sintefs egenutviklede Tripod, en verktøykasse for å løse bergtekniske utfordringer i utvikling av underjordsanlegg.

Gjennom flere år har Sintef utviklet denne metodikken, som omfatter geologisk kartlegging, bergspenningsmålinger og laboratorietester som gir pålitelig informasjon om ingeniørgeologiske og bergtekniske forhold på stedet. Denne informasjonen danner et grunnlag for å etablere en pålitelig, numerisk modell, som igjen vil gi informasjon for videre evaluering og beslutninger rundt bergsikring og bergsikringens virkning.

For å øke påliteligheten av modellen videre, blir modellen verifisert og forbedret underveis ved å kommunisere med installert overvåkningsutstyr i bergmassen.

Sintef bruker denne metodikken i en rekke tunnel-, gruve- og vannkraftoppdrag.

Powered by Labrador CMS