Signeringen fant sted på Statens vegvesens prosjektkontor Baneheia i Kristiansand fredag 12. august kl. 12. Fra venstre: Ragnar Hellerslien, prosjekteringsleder; Janicke Nicolaisen, byggeleder; Jan Helge Egeland, prosjektleder, alle i Statens vegvesen. Via Teams også fra Statens vegvesen: Svein Røed, prosjekteier; Linda Kjellin Karlsen, byggherrestøtte og Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør. For TT Anlegg AS: Eirik Spilling, markedssjef; Jan Mydland, prosjektleder; Kristen Homme, prosjektleder og Teis Inge Risnes, kalkulasjon.

Signerte kontrakt med TT Anlegg i Kristiansand

Skal blant annet bygge vei i område med myr, sump og kvikkleire.

Publisert

I dag ble det signert kontrakt mellom TT Anlegg AS og Statens vegvesen for utbedring av riksvei 41 Timenes-Hamresanden (Kjevikveien).

All nødvendig prosjektering for veiutbedringen skal utføres av entreprenøren siden kontrakten er en totalentreprise.

Janicke Nicolaisen, byggeleder i Statens vegvesen, er veldig glad for at denne veien nå kan begynne å utbedres til stor nytte og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter.

- Vi ser frem til et godt samarbeid med entreprenøren og skal gjøre alt vi kan for å skape minst mulig ulemper for naboene til anleggsplassen samt alle trafikantene i området under byggeperioden, forsikrer Nicolaisen.

Dette skal gjøres

Illustrasjon over det som skal utbedres/bygges. Illustrasjon: Visuell kommunikasjon/Statens vegvesen

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik signerte kontrakten for Statens vegvesen og markedssjef Eirik Spilling for TT Anlegg AS. Jan Helge Egeland i Statens vegvesen er prosjektleder.

Dette er noen av arbeidene som skal bli utført i kontrakten:

  • Avkjøringsfelt på E18 østgående forlenges med omtrent 250 meter slik at kødannelse på E18 unngås, dette innebærer også forlengelse av gang- og sykkel kulvert under E18 og ny busslomme.
  • Kapasitet mellom de to rundkjøringene ved Timenes økes med et ekstra kjørefelt.
  • Rv. 41 fra Timeneskrysset til rundkjøring ved Lauvåsen skal bygges etter H2-veistandard, dvs. tofeltsvei med midtdeler og midtrekkverk, bredde 12-12,5 meter.
  • Ny gang- og sykkelvei (3,5 meter bred) fra Lauvåsen til Timeneskrysset.
  • De to rundkjøringene i Timenes-området skal utvides og flyttes noe på grunn av geometrien til veien. Omkringliggende veier og øvrig infrastruktur (skilt, elektro, overvann, beplanting, m.m.) tilpasses til de utvidede og flyttede rundkjøringene.
  • Ny gang- og sykkelvei fra rundkjøring ved Lauvåsen til eksisterende gang- og sykkelvei ved Hamresanden, også denne skal være 3,5 meter bred.
  • Deler av eksisterende vei ved Hamresanden skal flyttes mot sjøen for å få plass til gang- og sykkelveien på innsiden av veien.

Myr, sump og kvikkleire

Trafikken på E18 skal gå som i dag, med to kjørefelt i hver retning, i hele byggefasen. Busstoppet på E18 og tilhørende GS-veinett skal også være i drift i hele anleggsfasen.

Riksvei 41 skal være i drift gjennom hele anleggsperioden og alle nødvendige trafikkomlegginger for å oppnå dette inngår i kontrakten.

Gang og sykkelveien skal etableres i et område som er preget av myr, sump og kvikkleire. Topdalsveien skal holdes åpen for trafikk i hele anleggsfasen, dersom det stenges ett kjørefelt i en periode, skal anleggsarbeid intensiveres på dag og kveldstid slik at stengetiden holdes så kort som mulig.

Powered by Labrador CMS