Bilde fra brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017.

- Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

KOMMENTAR: Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

KOMMENTAR: Oslofjordtunnelen er i dag den farligste tunnelen i landet. Og som så mange andre så misliker jeg sterkt å kjøre i den. Den uforsvarlig bratte og lange stigningen har forårsaket en lang rekke alvorlige branner og ulykker, og tunnelen har i gjennomsnitt vært stengt annenhver dag i flere år.

Ny parallell tunnel vil gi flere branner i takt med økende trafikk, og blir en bratt «omvendt fjellovergang» med høydeforskjell på 240 meter og 7 prosent stigning i begge retninger. Dette fordi nytt løp må bygges ved siden av det eksisterende for å etablere rømning mellom tunnelløpene.

Jeg mener det vil være langt klokere at vi folkevalgte nå tar grep og heller får på plass en bru over fjorden.

Og årsakene til det er langt flere og mer kunnskapsbasert enn bare det ubehaget jeg og mange føler når vi må ned i dagens tunnel.

Åslaug Sem-Jacobsen Stortingsrepresentant, Telemark SP

Det vil være uforsvarlig å la tungtrafikk, og ikke minst batteri- og hydrogendrevne tungtransportkjøretøyer, bruke tunnelen med trafikkveksten som kommer. Siden 2010 har tungtrafikken i gjennomsnitt økt med 40 %, målt som antall passeringer forbi målepunkter på E6 og E18. Mot 2050 er prognosen at tungtrafikken øker med 55 %.

Tunnel blir en betydelig transportbarriere. Regjeringen har ikke vektlagt sikkerhet, helse og miljø. Alt på 1990-tallet var det frarådet å bygge tunnel, og med økende kunnskap om konsekvenser og mulighetene ved brualternativet har stadig flere snudd på tidligere tunnelstandpunkt. Det er ennå tid til å sette seg inn i detaljene og forstå at bru løser oppgaven, mens tunnel ikke gjør det.

Tunnelløp nummer to har et samfunnsmessig tap på 4,1 milliarder mens bru har en nytteverdi på 14 milliarder. Med en så stor samfunnsøkonomisk differanse som 18,1 mrd. i favør av bru er det som folkevalgt vanskelig å akseptere regjeringens svært ulønnsomme valg.

Regjeringen har også valgt å se bort fra at alle faginstanser vil ha bru. I tillegg vil Norges Lastebileier Forbund, Trygg Trafikk, Kongelig Norsk Automobilklub, Yrkestrafikkforbundet, Vegforum Øst–Vest, Norges Automobil-Forbund, Syklistenes Landsforbund og Organisasjonen Bedre Veier ha bru. Meningsmålinger i berørte kommuner viser et overveldende flertall for bru.

Regjeringen har heller ikke valgt å ta hensyn til at E134 er valgt som hovedvei mellom øst og vest og som knytter sammen de mest folkerike og verdiskapende landsdelene i landet. I dag sokner over 160.000 bedrifter og ca. 3 millioner mennesker til E134 over Haukeli. I 2030 vil tallet være ca. 4 millioner (SSBs prognoser). E134 med arm til Bergen forbinder hele regionen fra Stavanger til Bergen med Østlandet. Dette er en region som utgjør et av Norges viktigste vekstområder både i dag og i fremtiden. På østsiden samler E134 trafikk til og fra Oslo-området, Vestfold og Telemark og Viken, fra Sverige, Danmark og kontinentet.

Helhetlig utviklet med arm til Bergen vil hovedveien ikke bare binde sammen 8 av de 10 tettstedene i Norge, den blir også̊ den korteste og raskeste forbindelsen mellom de to mest folkerike og voksende delene av landet. Regjeringen har valgt å ikke å se denne helheten i prosjektet. Det er helheten i E134 øst-vest som gjør prosjektet lønnsomt, og Oslofjordbru er en svært viktig del av dette.

Når man legger til kompromisset som er inngått i siste avtale om Oslopakke 3 og E18 Vestkorridoren, vil dette få store følger for flere av landets mest trafikkerte europaveger. Mange som har støttet vestkorridor-prosjektet, har gjort dette under forutsetning om utvidelse av kapasiteten – ikke det motsatte.

I tillegg arbeider byrådet i Oslo aktivt for bilfri by. Det skal brukes enorme summer på å forverre trafikksituasjonen og trengselsutfordringene i og gjennom Oslo. Køene vil ytterligere eskalere og forplante seg til flere fylker og får store konsekvenser for hele østlandsområdet.

Næringslivet og befolkning vil lide under betydelig tidstap, økte kostnader og kaos. Hvis E18 Vestkorridoren faktisk realiseres slik det nå er planlagt med 2+2 kjørefelt for persontransport i bil og tungtransport, er det desto viktigere med en rasjonell alternativ rute. Strekningen mellom Drammen og E6 Vinterbro på E134 blir med bru istedenfor tunnel 6 kilometer kortere, flatere, og er et sikkert og forutsigbart alternativ for gjennomgangstrafikken på E18. Det kan gi Asker, Bærum og Oslo en avlastning i størrelsesorden 20.000–30.000 biler i døgnet.

Kortsiktigheten regjeringen legger opp til med å fortsette planleggingen av tunnel er uansvarlig.

La oss bygge et smykke av en bru som med statlig plan kan bygges på 7 år. Bru gir svært god reiseopplevelse og har høy pålitelighet og minimal ulykkesrisiko. Og den er framtidsrettet, transportvennlig, reduserer driftskostnadene betydelig, styrker regional utvikling og legger til rette for myke trafikanter og syklister. Men det krever handling nå for å unngå en historisk samferdselspolitisk skandale.

Åslaug Sem-Jacobsen
Stortingsrepresentant, Telemark SP

Powered by Labrador CMS