Kofa: - Kontraktvinner Carl C. Fon skulle vært avvist

Entreprenør Carl C. Fon AS er godt i gang med bygging av sju km ny riksvei 36 i Telemark etter å ha kommet med tilbud på 177 mill. kroner. Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa) har avgjort at tilbudet burde vært avvist.

Publisert Sist oppdatert

Etter det AT.no kjenner til ble fem av sju tilbud avvist på bygging av ny Rv. 36 - Slåttekås - Årnes. Et av selskapene som ble avvist, Vassbakk & Stol AS, har klaget avvisningen inn for Kofa.

Carl C. Fon AS ble tildelt kontrakten 9. september 2016. Vassbakk & Stol leverte klage til Kofa 6. desember 2016. Klagenemdas avgjørelse er datert 10. oktober 2017.

Nemdas konklusjon er:

Statens vegvesen region Sør v/Vegdirektoratet har brutt regelverket for offentlig anskaffelser ved å ikke avvise valgte leverandør (Carl C. Fon AS), jf. forskriften § 20-12 (1) bokstav a. Klagers (Vassbakk & Stol AS) anførsel om at klager urettmessig ble avvist har ikke ført frem. Klagers øvrige anførsler er ikke blitt behandlet. 

- Vi registrerer at Kofa har sagt seg enig med oss i å avvise tilbudet fra Vassbakk & Stol AS. Vi registrerer også at Kofa har et annet syn enn oss på det valgte tilbudet, sier Svein Andres Tovslid ved seksjon Utbygging Telemark i Statens vegvesen.