Statens vegvesen går for at riksvei 23 skal krysse Oslofjorden via bruer over Nordre Håøya. Se hele illustrasjonen og fyldigere begrunnelse for vurderingene ved å trykke på lenken i artikkelen.
Statens vegvesen går for at riksvei 23 skal krysse Oslofjorden via bruer over Nordre Håøya. Se hele illustrasjonen og fyldigere begrunnelse for vurderingene ved å trykke på lenken i artikkelen.

Vegvesenet går for bru

Vegvesenet anbefaler bru i tilleggsutredningen for riksvei 23 Oslofjordforbindelsen.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen vurderer at bru over Nordre Håøya gir kortest reisetid, er samfunnsøkonomisk lønnsom og gir redusert risiko og sårbarhet sammenlignet med tunnel.

- Vår anbefaling er å planlegge videre for bru over nordre del av Håøya. Nå har vi gjort en grundig vurdering av kostnader, nytte og virkninger for naturmiljø, kultur og landskap som samlet sett viser at bru er det beste alternativet, både for trafikanter og for samfunnsøkonomi. For å få en rask gjennomføring av planprosessen anbefaler vi bruk av statlig plan, sier regionvegsjef Per Morten Lund i Region øst.

Kortere veistrekning

Tilleggsutredningen viser at en løsning med bru over nordre Håøya gir 6-7 kilometer kortere trasé enn dagens riksvei 23 Oslofjordforbindelse.

Bruløsningen vil dermed redusere reisetiden, og samtidig gi redusert risiko og sårbarhet, sammenlignet med en lang tunnel i tilnærmet samme trasé som bru, eller utvidelse av nytt tunnelløp i riksvei 23 Oslofjordforbindelsen.

Tilleggsutredningen, som nå er offentliggjort, er overlevert Samferdselsdepartementet som tar beslutningen om alternativ og videre planlegging.

Bestilling fra Samferdselsdepartementet

Tilleggsutredningen er bestilt av Samferdselsdepartementet i forbindelse med i konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden og ekstern kvalitetssikringen (KS1).

Denne tilleggsutredningen har kun sett på veiforbindelsen. Hensikten med utredningen er å styrke beslutningsgrunnlaget for regjeringen.

Tre konsepter er vurdert

I tilleggsutredningen for riksvei 23 for Oslofjordforbindelsen, er tre konsepter vurdert:

  • Vedtatt reguleringsplan med utvidelse av dagens vei fra E6 Vassum (Frogn) – Verpen (Hurum) med nytt løp i Oslofjordtunnelen (7,3 kilometer) supplert med utvidelse til fire felt videre til kryss ved Krokodden (Røyken kommune)
  • Ny vei i seks til sju kilometer kortere trasé med bru via Håøya
  • Ny vei i seks til sju kilometer kortere trasé med undersjøisk tunnel (11 – 14 kilometer) via Håøya.

Statens vegvesen har også fått en bestilling på tilleggsutredning for fast forbindelse mellom Moss og Horten hvor man skal se nærmere på kostnader, teknologi og virkninger for sårbare områder.