Ifølge instruksen skal Vegtilsynet føre tilsyn med at krav om sikkerhet knyttet til riksveiinfrastrukturen er tatt vare på av Statens vegvesen (og nå også Nye Veier AS). Illustrasjonsbilde fra bygging av riksvei 7 Ørgenvika til Sokna.

Vegtilsynet løsrives fra Vegvesenet

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Som en del av regjeringens reform av veisektoren fristiller vi Vegtilsynet fra Statens vegvesen og får på plass nye lovbestemmelser som skal styrke tilsynet. Dette vil bidra til klarere roller og bedre trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegtilsynet vil fra årsskiftet være direkte underlagt Samferdselsdepartementet.

Tilsyn for Nye Veier AS

Det uavhengige Vegtilsynet skal føre tilsyn med både Statens vegvesen og det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS.

Vegtilsynet ble etablert i 2012 som Samferdselsdepartementets fagenhet som skal kontrollere og føre tilsyn med at krav til trafikksikkerhet knyttet til riksvei er ivaretatt av Statens vegvesen.

- Ved å være en aktiv pådriver for et sikkert og godt veinett, skal Vegtilsynet bidra til våre overordnede mål i transportpolitikken, sier Solvik-Olsen.

Ulykke-forebygger

Vegtilsynet er bygget opp som et risikobasert systemtilsyn. For å få et trygt veinett, som forebygger skade på liv og helse og de materielle og økonomiske verdier som transport på vei representerer, skal tilsynet prioritere tilsynsvirksomheten sin der risikoen for ulykker er størst.

Vegtilsynet har siden oppstart vært direkte underlagt veidirektøren, med et organisatorisk og styringsmessig skille mellom Vegtilsynet og resten av Statens vegvesens virksomhet.

I arbeidet med Transportreformen, ble organiseringen av Vegtilsynet vurdert. I Proposisjon 117 S (2014-2015) går det frem at det er ønskelig at Vegtilsynet løsrives fra Statens vegvesen og etableres som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet.

Vegtilsynet har i dag 12 ansatte med hovedkontor i Voss. Budsjettet for 2016 er 16,8 millioner kroner.

Ikke tilsyn for trafikkant og kjøretøy

Ifølge instruksen skal Vegtilsynet føre tilsyn med at krav om sikkerhet knyttet til riksveiinfrastrukturen er tatt vare på av Statens vegvesen (og nå også Nye Veier AS).

Disse kravene kan være både eksterne (for eksempel lov, forskrift og normaler) og interne (for eksempel Statens vegvesens egne retningslinjer).

Vegtilsynets virksomhet omfatter ikke krav om sikkerhet knyttet til trafikant eller køyretøy.

Powered by Labrador CMS