Melabrua på fylkesvei 715 over Stordalselva i Åfjord kommune på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag.
Melabrua på fylkesvei 715 over Stordalselva i Åfjord kommune på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag.

Ny forskrift for fylkesveibruer

Bruer på fylkesveiene skal bygges og vedlikeholdes i tråd med de krav og standarder som gjelder for bruer på riksveiene.

Publisert Sist oppdatert

Godkjenning, kontroll og inspeksjon av fylkesveibruer skal også følge de samme bestemmelsene som for riksveier. Dette er hovedpunktene i en ny forskrift som ble fastsatt av Samferdselsdepartementet tirsdag 2. september.

- Veibrukernes og næringslivets behov for sikre og gode veier fordrer at bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i fylkesveinettet prosjekteres, bygges og forvaltes i henhold til nasjonale bestemmelser og krav. For å opprettholde sikkerhetsnivået over tid, samtidig som god transportøkonomi tilstrebes, må bruenes tilstand følges systematisk og enhetlig opp gjennom hele driftsfasen, sier Børre Stensvold i Statens vegvesen.

Den vedtatte forskriften er i tråd med Vegvesenets forslag.

Gjelder også ferjekaier

- I satsingen på infrastruktur - der et bedre, sikrere og mer effektivt veinett er en særlig viktig del - er det betryggende å ha på plass regelverk, håndbøker og en godkjenningsmyndighet som sikrer kvalitet og enhetlig standard på landsbasis. I tillegg til bruer omfatter den nye forskriften også ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på fylkesveinettet, som fylkeskommunene har ansvaret for, sier samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen.

- For trafikanter og næringsliv bidrar forskriften til mer ensartet sikkerhet og standard på riks- og fylkesveiene. Dette uavhengig av om det er staten eller fylkeskommunen som er veimyndighet og veieier.

Unntak fra standarden

I den nye bruforskriften er det lagt opp til at fylkeskommunene i spesielle tilfeller kan be om å fravike krav som følger av aktuelle veinormaler. Fylkeskommunene må i så fall legge saken frem for Vegdirektoratet, som er gitt myndighet til å gjøre vedtak om slike fravik.

- Denne behandlingsmåten er fastsatt for å bidra til et enhetlig sikkerhetsnivå, sier samferdselsministeren.