BetonmastHæhre omorganiseres fra en konsernmodell med divisjonsstruktur til en holding-modell med to hovedvirksomheter, bygg & eiendom og anlegg.
BetonmastHæhre omorganiseres fra en konsernmodell med divisjonsstruktur til en holding-modell med to hovedvirksomheter, bygg & eiendom og anlegg.

BetonmastHæhre omorganiserer virksomheten

Lønnsomheten siden sammenslåingen av Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen samlet sett har vært for svak, opplyses det.

Publisert

BetonmastHæhre omorganiserer virksomheten. Dagens konsernmodell erstattes av en holdingstruktur, med to hovedvirksomheter, henholdsvis bygg & eiendom og anlegg. Målet er å bedre den samlede lønnsomheten til konsernet.

Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen fusjonerte i 2017. Arbeidet med å integrere de store virksomhetene med lang historie, ulik bakgrunn og kultur har lagt beslag på betydelige ledelsesressurser og har vært mer krevende enn forutsatt, skriver selskapet i en pressemelding.

Nå tar selskapet et skritt tilbake ut ifra en erkjennelse om at enda sterkere fokus må rettes mot kjernevirksomheten, og utfordringene og mulighetene som ligger i bygg- og anleggsmarkedene.

- Gjennom denne omorganiseringen frigjør vi ressurser til å kunne fokusere på kjernevirksomheten vår, der verdiskapningen finner sted, sier styreleder Ole Enger.

Enger sier lønnsomheten siden sammenslåingen av Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen samlet sett har vært for svak.

Konsernsjefen blir bygg- og eiendomsleder

Jørgen Evensen går fra å være konsernsjef til å være leder av bygg- og eiendomsvirksomheten i BetonmastHæhre.
Jørgen Evensen går fra å være konsernsjef til å være leder av bygg- og eiendomsvirksomheten i BetonmastHæhre.

Som følge av omorganiseringen foretar selskapet en intern rokkering i ledelsen. Konsernsjef Jørgen Evensen går over i stillingen som leder av bygg- og eiendomsvirksomheten, mens finansdirektør Svein Hov Skjelle blir leder for holdingselskapet. Petter A. Vistnes forblir leder av anleggsvirksomheten.

- Når vi nå foretar en omorganisering, der målet er å fokusere ressursene i enda større grad på kjernevirksomheten, er det naturlig for meg å ta rollen som leder av bygg og eiendom. Jeg ser frem til i større grad kunne fokusere min tid på å videreutvikle denne virksomheten i lag med våre svært dyktige medarbeidere, sier Jørgen Evensen.

Lederbyttet skjer med umiddelbar virkning. Svein Hov Skjelle ser frem til å ta fatt på sin nye rolle.

- Vi lever i markeder som historisk har hatt gode vilkår, men hvor endringer skjer stadig raskere. For å lykkes fullt ut i disse markedene er vi helt avhengig av å ha rett og tilstrekkelig spisskompetanse i våre virksomheter. Omorganiseringen av konsernet er et aktivt grep for å styrke lønnsomheten gjennom et enda større fokus på våre respektive kjernevirksomheter; bygg og anlegg. Min rolle vil i stor grad gå ut på å bidra til å tydeliggjøre og forankre strategien for våre to virksomhetsområder og samtidig legge til rette for at virksomhetene skal lykkes med å nå sine mål, sier Skjelle.

Jørgen Evensen hilser Skjelle velkommen.

- Jeg ansatte Svein for et år siden. Vi utfyller hverandre godt og har funnet en god og fortrolig arbeidsform. Jeg ser frem til å jobbe tett med Svein også i fortsettelsen, sier Jørgen Evensen.

- Må redusere tvister og uavklarte forhold

Petter A. Vistnes vil fortsette i rollen som leder av anleggsvirksomheten i BetonmastHæhre.

- Vi opererer i et voksende marked i rask endring, med ulike muligheter og utfordringer. Innen anlegg ser vi blant annet nye kontraktsformer, større og mer komplekse kontrakter. Omfanget av tvister og økonomisk uavklarte forhold med våre kunder må reduseres slik at vi kan bruke vår kompetanse og kapasitet på planlegging og gjennomføring av anleggsprosjektene. Omorganiseringen vil legge til rette for enda større fokus på å styrke lønnsomheten i anleggsvirksomheten, sier Vistnes.

Skal «løfte marginene»

BetonmastHæhre vokser raskt, men lønnsomheten har samlet sett ikke vært god nok, melder ledelsen. Nylig rapporterte konsernet resultatene for første halvår 2018, som viste en omsetning på 6,3 milliarder kroner og et driftsresultat på 87 millioner kroner. Selskapet forventer å omsette i 2018 for over 12 milliarder kroner med over 3 000 medarbeidere.

Bygg, eiendom og Sverige har riktignok levert jevnt over gode resultater, men også innen disse virksomhetene har konsernet ambisjoner om lønnsomhetsforbedringer. Grepene som nå tas er ment å legge til rette for bedre resultater i hele konsernet.

- Selv om deler av vår virksomhet går godt, har vi klare ambisjoner om å løfte marginene i både bygg og anlegg. Med enda sterker fokus på vår kjernevirksomhet tror jeg vi har alle forutsetninger til å levere bedre resultater gitt vår organisasjon, markedsposisjon og robuste finansielle stilling, sier Skjelle.

Nærmere om omorganiseringen:
BetonmastHæhre omorganiseres fra en konsernmodell med divisjonsstruktur til en holding-modell med to hovedvirksomheter, bygg & eiendom og anlegg. BetonmastHæhres norske og svenske byggvirksomhet vil, sammen med konsernets eiendomsvirksomhet, sortere under byggselskapet. Anleggselskapet vil bestå av virksomhetene Infrastruktur (Hæhre), Isachsen og Steen & Lund.