Illustrasjonsbilde trafikk: 97 av de 140 dødsulykkene med tyngre kjøretøy involvert, 2014-2018, skjedde i dagslys. Halvparten av dødsulykkene skjedde på bare og tørre veier.

140 dødsulykker med tunge kjøretøy involvert

I 103 av 140 av disse ulykkene, er det andre kjøretøy, eller andre trafikanter, som har forårsaket ulykken. I 37 var det tunge kjøretøy som var utløsende enhet, og her var tallet på utenlandske sjåfører, ti.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

(NB: I denne saken er det mange tall. Men husk når du leser, at bak disse tallene er det store menneskelige lidelser og tragedier. Hver ulykke er en for mye.)

Med data fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) har Samferdselsdepartementet laget en sammenstilling av alle ulykkene med tunge kjøretøy fra 2014 til 2018.

Den viser at tunge kjøretøy har vært involvert i 140 dødsulykker i løpet av de siste fem årene. I 103 av 140 av disse ulykkene, er det andre kjøretøy, eller andre trafikanter, som har forårsaket ulykken. I 37 var det tunge kjøretøy som var utløsende årsak.

Flere ulykker med norske sjåfører

Av de 140 dødsulykkene med tunge kjøretøy, var 105 med norske sjåfører, og 34 med utenlandske sjåfører. I én dødsulykke er førerens nasjonalitet ikke oppgitt.

Av de 37 dødsulykkene hvor tungbilen var utløsende enhet, var ti med utenlandske sjåfører.

Utenlandske tungbilsjåfører har med andre ord vært fører av utløsende enhet i gjennomsnitt to dødsulykker per år de siste fem årene. Til sammenligning har norske tungbilsjåfører vært fører av utløsende enhet i ca. seks dødsulykker årlig.

Når og hvor skjer tungbilulykkene?

Sammenstillingen gir også et bilde av hvor og når tungbilulykkene skjer. Her kommer det frem at:

  • Over halvparten av alle dødsulykker der tungbil er involvert skjer på våren, sommeren og høsten.
  • Halvparten av dødsulykkene skjer på tørre og bare veier og de skjer over hele landet. Flest dødsulykker har fylkene Oppland, Trøndelag og Buskerud.
  • 115 av de 140 (82 prosent) dødsulykkene skjedde med god sikt i oppholdsvær og 97 av de 140 dødsulykkene skjedde i dagslys.
  • Omtrent en fjerdedel (34 av 140) av dødsulykkene skjedde på helt eller delvis snø- eller isbelagt vei. Det vil med andre ord si at under en fjerdedel av dødsulykkene med tungbil involvert skjer på typiske «norske vinterveier».
  • 69 av 140 (49 prosent) av dødsulykkene på det norske veinettet hvor tungbil er involvert skjedde på europavei. 72 prosent (101 av 140) av dødsulykkene skjedde på europa- og riksvei.
  • Over 50 prosent (73 av 140) av dødsulykkene med tungbil involvert i perioden 2014-2018 skjedde på veistrekning med fartsgrense 80 km/t.

Tungbilulykkene blir oftere fatale

Når det gjelder ulykkestyper, var ca. 60 prosent (82 av 140) av dødsulykkene med tungbil involvert møteulykker. Tungbilen var utløsende enhet i 9 av de 82 (11 prosent) møteulykkene de var involvert i.

Tungbiler står for omtrent sju prosent av samlede antall kjøretøy innblandet i veitrafikkulykker på norske veier, for perioden 2014-2018.

På den andre siden er tungbiler involvert i nær 30 prosent av dødsulykkene på norske veier. Dette forklares dels med at når tungbil først er involvert i trafikkulykker får det ofte fatale konsekvenser grunnet store masse- og vektforskjeller mellom de involverte kjøretøyene.

Halvering av antall ulykker med tunge kjøretøy

Fra 2012 til 2018 har antallet veitrafikkulykker med vogntog innblandet gått ned med 55 prosent, fra 241 til 109. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tilsvarende for antall skadde vises en reduksjon på 51 prosent, fra 278 i 2012 til 135 i 2018. Det har imidlertid ikke vært den samme nedgangen i antall drepte de siste årene, som har ligget på mellom 13 og 20 siden 2012.

Powered by Labrador CMS